E-mail: info@certus.az

Ünvan

AZ1029, Bakı, Ə.Qayıbov 1222/22

Xidmətlərin sertifikatlaşdırılması

Xidmətlərin sertifikatlaşdırılması

Beynəlxalq, dövlətlərarası və milli standartların tələblərinə uyğun olaraq obyektivlik, şəffaflıq və qərəzsizlik prinsipləri əsasında istehlakçılara təqdim olunan xidmətlərin müvafiq normativ sənədlərin tələblərinə uyğunluğunu müəyyən etmək və nəticədə də müştəri məmnuniyyətinə nail olmaq, istehlakçılara proseslərin və xidmətlərin səriştəli seçilməsində köməklik göstərmək, müəssisələrin və sahibkarların beynəlxalq iqtisadi, elmi-texniki əməkdaşlıqda və beynəlxalq ticarətdə iştirakı üçün şərait yaratmaq məqsədilə “CERTUS” MMC ölkədə fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektləri tərəfindən göstərilən ictimai iaşə (keytrinq), mehmanxana (otel), kafe-restoran, bərbərxana, spa və digər xidmətlərin sertifikatlaşdırılmasını həyata keçirir.

Sadalanan xidmətlərin sertifikatlaşdırılması prosesi Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq aşağıdakı mərhələlərdən ibarət həyata keçirilir:

Sertifikatlaşdırma üçün sifarişin verilməsi və bu sifarişin baxılması;

Sifariş sertifikatlaşdırma üzrə orqanın nəzarət sisteminə qəbul üçün müraciət formasıdır. Məhz sifarişin sertifikatlaşdırma üzrə orqanda qeydiyyatdan keçdiyi gün sertifikatlaşdırma proseduru başlanmış hesab edilir.

Müqavilənin bağlanması;

Sertifikatlaşdırma zamanı sifarişçi, sonradan sertifikatın verilməsi üzrə qərar qəbul edəcək sertifikatlaşdırma orqanı ilə müqavilə imzalayır. Müqavilə eyni hüquqi qüvvəyə malik iki nüsxədə tərtib edilir. Biri sifarişçidə, digəri isə sertifikatlaşdırma üzrə orqanda qalır.

Formaların doldurulması və xidmətin təsvir olunduğu sənədlərin çatdırılması;

Sifarişçi xidmətlərin göstərilməsində tətbiq olunan bütün prosesləri və metodları əks etdirən sənədləri təqdim edir və müvafiq formaları doldurur. Prosedurun xüsusiyyətlərindən biri də odur ki, bütün lazımi sənədlər əvvəlcədən müəyyən olunmuş müddətdə təqdim olunmalıdır. Təqdim olunmuş məlumatların uyğunluğunun və tamlığının yoxlanılması məqsədilə sertifikatlaşdırma üzrə orqan sənədlərin dövri qiymətləndirməsini aparır. Qiymətləndirmə zamanı mənfi nəticə əldə olunan halda sifarişçiyə bütün çatışmazlıqlar və uyğunsuzluqlar barədə məlumat verilir və  onları düzəldib yekun sənədləri təqdim etməsi üçün imkan yaradılır.

Ekspert sənədlərin auditini aparır. Əgər auditin gedişində az əhəmiyyətli uyğunsuzlqlar aşkar olunarsa, sifarişçiyə onların aradan qaldırılması üçün vaxt verilir. Ekspert inspeksiyanın nəticələri üzrə hesabat hazırlayır və sifarişçini bu hesabatla tanış edir. Hesabat sifarişçi tərəfindən imzalanır və fikir ayrılığı hallarında sertifikatlaşdırma üzrə orqana apelyasiyaya verilir.

Xidmətin uyğunluq sertifikatı;

Xidmətə uyğunluq sertifikatı sadalanan prosedurlar başa çatdıqdan sonra verilir. Sertifikat bir il müddətində qüvvədə olur və bu müddət illik inspeksiyanın müsbət nəticə əldə etməsi halında uzadıla bilər.

İllik nəzarət;

Sertifikatlaşdırma xidmət prosedurlarının qaydalarına uyğunluğuna daimi nəzarət nəzərdə tutur. Uyğunluğun təsdiqlənməsi üçün  sənədləşmənin yoxlanılmasını, xidmətin auditini özündə cəmləşdirən illik inspeksiya həyata keçirir

Şirkətimizin məhsulların, işlərin və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması üzrə akkreditasiya sahəsi aşağıdakı kimidir :

 1. Bərk buğda
 2. Yumşaq buğda (bərk buğda istisna olmaqla)
 3. Qarğıdalı
 4. Arpa
 5. Çovdar
 6. Yulaf
 7. Sorqo
 8. Darı
 9. Tritikale (buğda və çovdarın hibridi)
 10. Sair dənli bitkilər
 11. Dənli bitkilərin samanı və qabığı
 12. Yaşıl lobya
 13. Yaşıl noxud
 14. Sair yaşıl paxlalı tərəvəzlər
 15. Qurudulmuş paxla
 16. Qurudulmuş yemlik paxla
 17. Qurudulmuş cücə yemi (noxudu)
 18. Qurudulmuş mərcimək
 19. Qurudulmuş noxud
 20. İnək noxudu
 21. Digər qruplara daxil edilməyən qurudulmuş sair paxlalılar
 22. Soya paxlalıları
 23. Qabıqdan çıxarılmamış yerfındığı
 24. Kətan toxumu
 25. Xardal toxumu
 26. Raps və ya kolza toxumu
 27. Küncüt toxumu
 28. Günəbaxan toxumu
 29. Gənəgərçək toxumu
 30. Digər qruplara daxil edilməyən sair yağlı bitkilər
 31. Təmizlənməmiş düyü (çəltik)
 32. Təmizlənmiş və ya təmizlənməmiş pambıq
 33. Kətandan, adi çətənə və ramidən başqa toxuculuq lifləri və cüt, kənaf
 34. Kətan və adi çətənə; emal edilməmiş sair toxuculuq lifləri
 35. Çay (yarpaqları)
 36. Kakao paxlalıları
 37. Bitki xammalı: soğanaqlar, köküyumrular və köklər, şitil və qələmlər; göbələk  telləri
 38. Diri ev toyuqları
 39. Diri hindtoyuğu
 40. Diri qazlar
 41. Diri ördəklər və firəng toyuqları
 42. Təzə qabıqlı toyuq yumurtaları
 43. Sair ev quşlarının təzə qabıqlı yumurtaları
 44. İnkubator (bala çıxarmaq) üçün toyuq yumurtası
 45. İnkubator (bala çıxarmaq) üçün sair ev quşlarının yumurtaları
 46. İstehlak üçün nəzərdə tutulmayan sair diri yabanı balıqlar, o cümlədən balıqçılıq üçün toxumlar və yemlər
 47. Təsərrüfatda saxlanan istehlak üçün nəzərdə tutulmayan sair diri balıqlar, o cümlədən balıqçılıq üçün toxumlar və yemlər
 48. Təsərrüfatda saxlanılmayan istehlak üçün nəzərdə tutulan diri, təzə və ya soyudulmuş dəniz balıqları
 49. Təsərrüfatda saxlanılmayan istehlak üçün nəzərdə tutulan diri, təzə və ya soyudulmuş şirin su balıqları
 50. Təsərrüfatda saxlanılan istehlak üçün nəzərdə tutulan diri, təzə və ya soyudulmuş dəniz balıqları
 51. Təsərrüfatda saxlanılan istehlak üçün nəzərdə tutulan diri, təzə və ya soyudulmuş şirin su balıqları
 52. Təsərrüfatda saxlanılmayan dondurulmamış xərçəngkimilər
 53. Təsərrüfatda saxlanan dondurulmamış xərçəngkimilər
 54. Təsərrüfatda saxlanılmayan şirin suda yaşayan istridyələr (dəniz ilbizləri)
 55. Təsərrüfatda saxlanılmayan digər molyuskalar
 56. Emal edilməmiş təbii mirvari
 57. Neft və bituminoz minerallardan hasil edilən xam neft
 58. Bitumlu və ya neftli şistlər və qatranlı qumlar
 59. Dekorativ və ya tikinti üçün mərmər və digər əhəng daşı
 60. Dekorativ və tikinti üçün qranit, qumdaşı və sair daşlar
 61. Əhəngdaşı və gips
 62. Tabaşir və dolomit
 63. Şist
 64. Təbii qum
 65. Qranullar, daş qırıntıları və daş tozu; xırda çaydaşı, çınqıl, qırma daş və ya xırdalanmış daş
 66. Sənayedə istifadə edilən şlakların qarışığı və oxşar tullantılar, yaxud tikintidə işlətmək üçün eyni məqsədlə istifadə edilməyən çay daşı, çınqıl, xırda çay daşı və çaxmaq daşı
 67. Kaolin və sair kaolin gilləri
 68. Sair gillər, andaluzit, kianit və sillimanit; millit, şamot və dinas torpaqları
 69. Təbii bitum və asfalt; bərk bitumlar və tərkibində asfalt bitumu olan mədən süxurları
 70. Qiymətli və yarımqiymətli daşlar (sənaye almazından başqa), emal edilməmiş, yaxud adi doğranmış kobud hissələr
 71. Sənaye almazları; emal edilməmiş, yaxud sadəcə olaraq doğranmış kobud hissələr;sumbata; təbii korund, təbii süleyman daşı və sair təbii abrazivlər; sair minerallar
 72. Neft və təbii qaz hasilatı ilə əlaqədar qazma xidmətləri
 73. Qazma buruqlarının quraşdırılması, təmiri və sökülməsi xidmətləri; neft və qaz hasilatı ilə əlaqədar xidmətlər
 74. Daşınmaq üçün yerdən çıxarılan təbii qazın mayeləşdirilməsi və reqazifikasiyası
 75. Təzə və ya soyudulmuş mal əti
 76. Təzə və ya soyudulmuş donuz əti
 77. Təzə və ya soyudulmuş qoyun əti
 78. Təzə və soyudulmuş keçi əti
 79. At və ya at qatırlarının təzə və ya soyudulmuş əti
 80. Qaramal, donuz, qoyun, keçi, at və digər oxşar heyvanların təzə və ya soyudulmuş yeyilən içalatı
 81. Dondurulmuş mal əti
 82. Dondurulmuş donuz əti
 83. Dondurulmuş qoyun əti
 84. Dondurulmuş keçi əti
 85. At və ya oxşar heyvanların dondurulmuş əti
 86. Sair heyvanların təzə, soyudulmuş və ya dondurulmuş əti və yeyilən içalatı
 87. Didilmiş qoyun yunu, iç yağı, qırxılmış, yuyulmuş, didilmiş qoyun yunu da daxil edilməklə
 88. Qaramalın və atlar sinfinə daxil edilən heyvanların bütöv xam dərisi və gönü
 89. Sair qaramalın və atlar sinfinə daxil edilən heyvanların xam dərisi və gönü
 90. Qoyun və quzuların xam dərisi və gönü
 91. Qaramal, qoyun, keçi və ya donuz piyi
 92. Yeyilməyən xam içalat
 93. Ev quşlarının təzə və ya soyudulmuş əti
 94. Ev quşlarının dondurulmuş əti
 95. Ev quşlarının piyi
 96. Ev quşlarının yeyilən içalatı
 97. Lələkli quşların lələyi və dərisi
 98. Duzlanmış, qaxac edilmiş, yaxud hisə verilmiş donuz əti, cəmdəyi (bekon və donuz  budu)
 99. Duzlanmış, qaxac edilmiş və ya hisə verilmiş sair mal əti
 100. Duzlanmış, şorabaya qoyulmuş, qurudulmuş, qaxac edilmiş, yaxud hisə verilmiş sair ət və yeyilən içalat
 101. Qan da daxil olmaqla, ətdən, içalatdan kolbasa, sosiska və oxşar məhsullar
 102. Ətdən və sair yeyilən içalatdan hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş məhsullar,qan da daxil olmaqla
 103. Ət və ət məhsullarının istilik və sairlə emalı üzrə xidmətlər
 104. Soyudulmuş balıq, balıq filesi və balığın sair əti
 105. Dondurulmuş balıq
 106. Dondurulmuş balıq filesi
 107. Dondurulmuş balıq əti
 108. Balıq qaraciyəri, kürüsü, başı, quyruğu, qursağı və digər yeyilən qurudulmuş, hisə verilmiş, duzlanmış və ya şorabaya qoyulmuş içalat; insan qidası üçün yarayan balıq unu, yeməyi və briketləri
 109. Qaxac olunmuş, duzlanmış və ya şorabaya qoyulmuş balıq
 110. Hisə verilmiş balıq, balıq filesi də daxil edilməklə
 111. Başqa üsulla hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş balıq
 112. Balıq kürüsü və kürü əvəzediciləri
 113. Dondurulmuş, qurudulmuş, duzlanmış və ya şorabaya qoyulmuş xərçəngkimilər
 114. Dondurulmuş kartof
 115. Qurudulmuş, bütöv və ya dilimlənmiş, lakin sonrakı emal prosesini keçməmiş kartof
 116. Qurudulmuş kartof unu, xörəyi, yarması, lopaları və qranulu
 117. Emal edilmiş və konservləşdirilmiş kartof
 118. Tomat şirəsi
 119. Portağal şirəsi
 120. Qreypfrut şirəsi
 121. Ananas şirəsi
 122. Üzüm şirəsi
 123. Alma şirəsi
 124. Meyvə və tərəvəz şirələrinin qatışığı
 125. Sair meyvə və tərəvəz şirələri
 126. Dondurulmuş tərəvəz
 127. Müvəqqəti saxlanmaq üçün konservləşdirilmiş
 128. tərəvəz
 129. Qurudulmuş tərəvəz
 130. Doğranmış və bağlanmış meyvə və tərəvəz
 131. Hazırlanmış tərəvəz xörəkləri istisna edilməklə,
 132. sirkə və ya sirkə turşusunda konservləşdirilmiş
 133. lobya
 134. Hazırlanmış tərəvəz xörəkləri istisna edilməklə,
 135. sirkə və ya sirkə turşusunda konservləşdirilmiş
 136. noxud
 137. Hazırlanmış tərəvəz xörəkləri istisna edilməklə,
 138. sirkə və ya sirkə turşusunda konservləşdirilmiş sair
 139. tərəvəzlər (kartofdan başqa)
 140. Sirkə və sirkə turşusunda hazırlanmış və ya
 141. konservləşdirilmiş meyvə-tərəvəz (kartofdan
 142. başqa), qoz-fındıq və bitkilərin sair yeməli
 143. hissələri
 144. Xam və ya bişirilmiş, dondurulmuş meyvələr və
 145. qoz-fındıq
 146. Cemlər, meyvə jeleləri və meyvə, yaxud qoz-fındıq
 147. püreləri və pastaları
 148. Qovrulmuş, duza qoyulmuş və ya başqa üsulla
 149. emal edilmiş qoz-fındıq, yerfındığı
 150. Qabıqdan çıxarılmış yerfındığı və qoz
 151. Emal edilmiş və ya konservləşdirilmiş sair meyvələr
 152. Konservləşdirmək üçün meyvə və tərəvəzin istiliklə və sairlə emalı üzrə xidmətlər
 153. Lyard-stearin, lyard-oil, oleostearin, oleomarqarin və texniki marqarin
 154. Balıq və dəniz məməlilərinin yağ və piyləri, onların fraksiyaları
 155. Kimyəvi tərkibi dəyişdirilməmiş, təmizlənməmiş sair heyvan yağları və piyləri və onların fraksiyaları
 156. Təmizlənməmiş yerfındığı yağı
 157. Təmizlənməmiş zeytun yağı
 158. Təmizlənməmiş günəbaxan yağı
 159. Təmizlənməmiş raps, vəzərək və xardal yağı
 160. Təmizlənməmiş palma yağı
 161. Təmizlənməmiş sair bitki yağları
 162. Pambıq linti (tiftiyi)
 163. Xardaldan başqa, yağlı bitkilərin toxum və meyvələrindən alınan un və toz
 164. Kimyəvi tərkibi dəyişdirilmədən təmizlənmiş soya yağları və onların fraksiyaları
 165. Kimyəvi tərkibi dəyişdirilmədən təmizlənmiş yerfındığı yağı və onun fraksiyaları
 166. Kimyəvi tərkibi dəyişdirilmədən təmizlənmiş zeytun yağı və onun fraksiyaları
 167. Kimyəvi tərkibi dəyişdirilmədən təmizlənmiş günəbaxan yağı və onun fraksiyaları
 168. Kimyəvi tərkibi dəyişdirilmədən təmizlənmiş pambıq toxumu yağı və onun fraksiyaları
 169. Kimyəvi tərkibi dəyişdirilmədən təmizlənmiş raps, vəzərək və xardal yağı və onların fraksiyaları
 170. Kimyəvi tərkibi dəyişdirilmədən təmizlənmiş palma yağı və xardal yağı və onların fraksiyaları
 171. Kimyəvi tərkibi dəyişdirilmədən təmizlənmiş kokos yağı və onun fraksiyaları
 172. Kimyəvi tərkibi dəyişdirilmədən təmizlənmiş sair yağlar və onların fraksiyaları; kimyəvi tərkibi dəyişdirilmədən təmizlənmiş digər qruplara daxil edilməyən sair bitki yağları və piyləri (qarğıdalı yağından başqa)
 173. Tam emal edilməmiş, hidrogenləşdirilmiş və efirləşdirilmiş heyvan və bitki yağları və piyləri və onların fraksiyaları
 174. Marqarin və oxşar yeməli yağlar
 175. Emal edilmiş duru süd
 176. Qatılaşdırılmamış və şirinləşdirilməmiş, yağlılığı 6%-dən çox olan süd və qaymaq
 177. Yağsız süd və qaymaq tozu
 178. Yağlı süd və qaymaq tozu
 179. Yağ və süd pastaları
 180. Pendir və kəsmik
 181. Qatılaşdırılmamış və ya şəkər, yaxud digər şirinləşdirici maddələr qatılmış, bərk formada olmayan süd və qaymaq
 182. Yoğurt və süd və ya qaymağın sair fermentləşdirilmiş, yaxud turşudulmuş növləri
 183. Kazein
 184. Laktoza və laktoza siropu
 185. Zərdab
 186. Digər qruplara daxil edilməyən süd məhsulları
 187. Dondurma və sair yeməli buzlar
 188. Təmizlənmiş düyü
 189. Tam və ya yarım doğranmış düyü
 190. Buğda və çovdar qarışıq buğda unu
 191. Sair dənli bitkilərdən un
 192. Narın və iri üyüdülmüş bitki unu
 193. Çörək-bulka məmulatlarının hazırlanması üçün qarışıqlar
 194. Qaba üyüdülmüş buğda unu və yarması
 195. Digər qruplara daxil edilməyən yarma, iri üyüdülmüş un və qranul
 196. Dənli bitkilərdən hazırlanmış səhər yeməyi, o cümlədən sair məhsullar
 197. Dənli bitkilərin emalından alınan kəpək, ələnti və sair tullantılar
 198. Nişastalar, inulin; buğda özü, dekstrinlər və digər şəkli dəyişdirilmiş nişastalar
 199. Tapiok və lopa, qranul şəklində nişasta alınan onun əvəzediciləri
 200. Qlükoza və qlükozadan siroplar; fruktoza və fruktozadan siroplar; invert şəkəri; digər qruplara daxil edilməyən şəkər və şəkər siropları
 201. Qarğıdalı yağı
 202. Təzə çörək
 203. Təzə şirniyyatlar, pirojnalar, tortlar
 204. Xırtıldayan kökələr, suxarilər, tostlar üçün çörəklər və oxşar məmulatlar
 205. Zəncəfilli çörəklər və oxşar məmulatlar, vafli və şirin peçenyelər
 206. Sair qurudulmuş və ya uzun müddət saxlanıla bilən çörək-bulka məmulatları
 207. Makaron, əriştə və oxşar un məmulatları
 208. Bərk halda xam qamış və ya çuğundur şəkəri
 209. Təmizlənmiş qamış və ya çuğundur şəkəri və bərk halda kimyəvi təmiz, ətirverici və ya boyayıcı maddələr qatılmayan saxaroza
 210. Melassa (patka)
 211. Kakao-pasta
 212. Kakao-yağ, yağ və piy
 213. Tərkibində şəkər və ya şirinlik verən maddələr olmayan kakao tozu
 214. Tərkibində şəkər və ya şirinlik verən maddələr olan kakao tozu
 215. Tərkibində şirinləşdirilmiş kakao tozundan başqa, kakao olan, qablaşdırılmamış şəkildə şokolad və qida məhsulları
 216. Tərkibində şirinləşdirilmiş kakao tozundan başqa, kakao olan, qablaşdırılmış şəkildə sair şokolad və qida məhsulları
 217. Tərkibində kakao olmayan şəkərli şirniyyat məmulatı
 218. Şəkər qatılmış meyvələr, qoz-fındıq, meyvə qabıqları və bitkilərin sair hissələri
 219. Kofeinsiz və ya qovurulmuş qəhvə
 220. Qəhvə əvəzediciləri; qəhvə və ya qəhvə əvəzedicilərinin ekstratları, essensiyaları və konsentratları
 221. 3 kq-dan çox olmamaqla qablaşdırılmış yaşıl çay (fermentləşdirilməmiş), qara çay (fermentləşdirilmiş) və qismən fermentləşdirilmiş çay
 222. Çay və mat əsasında hazırlanmış ekstratlar, essensiyaları və konsentratlar
 223. Bitki cövhəri
 224. Sirkə və sirkə turşusundan alınan əvəzedicilər
 225. Souslar; qarışıq ədviyyat və qarışıq xuruşlar; xardal unu və tozu, hazır xardal
 226. Emal olunmuş istiot
 227. Emal olunmuş, qurudulmuş və soyudulmuş istiot
 228. Emal olunmuş darçın; emal olunmuş sair ədviyyat
 229. Xörək duzu
 230. Ət, içalat və qan əsasında hazırlanmış hazır yeməklər və xörəklər
 231. Balıq, xərçəngkimilər və molyuskalar əsasında hazırlanmış hazır yeməklər və xörəklər
 232. Tərəvəz əsasında hazırlanmış hazır yeməklər və xörəklər
 233. Pasta əsasında hazırlanmış hazır yeməklər və xörəklər
 234. Sair hazır yeməklər və xörəklər
 235. Homogenləşdirilmiş hazır yeməklər və hazır pəhriz yeməkləri
 236. Şorbalar, bulyonlar və onların hazırlanması üçün tədarük
 237. Maya (aktiv və qeyri-aktiv), sair ölmüş birhüceyrəli mikroorqanizmlər; hazır çörəkçilik tozları
 238. Ət, balıq və suda yaşayan onurğasızlardan alınan ekstratlar və şirələr
 239. Bitki şirələri və ekstratları; pepsin maddələri; bitki yapışqanları və qatılaşdırıcıları
 240. İnsan istehlakı üçün qida əlavələri
 241. Digər qruplara daxil edilməyən sair qida məhsulları
 242. Lukarna yeməyi və həbindən başqa, fermalarda saxlanan heyvanlar üçün hazır yemlər
 243. Lukarna yeməyi və həbi
 244. Ev heyvanları üçün hazır yemlər
 245. Distillə edilmiş spirtli içkilər
 246. Təzə üzümdən köpüklənən şərab
 247. Köpüklənən şərabdan başqa, təbii üzüm şərabı; üzüm horrası
 248. Pivə, pivəbişirmədən qalan tullantılardan başqa
 249. Pivəbişirmə və araqçəkmə tullantıları
 250. Şirinləşdirilməmiş və ətirli maddələr qatılmamış mineral və qazlı sular
 251. Sair alkoqolsuz içkilər
 252. Siqarlar, çerutlar (ucları kəsilmiş siqarlar), siqaretlər (nazik siqarlar) və tütündən, yaxud tütün əvəzedicilərindən hazırlanan siqaretlər
 253. Tütün yarpağı
 254. Hazır tütünün və ya əvəzedicilərinin sair növləri; homogenləşdirilmiş və ya bərpa edilmiş tütün; tütün ekstraktları və essensiyaları
 255. Tütün tullantıları
 256. Xam ipək (eşilməmiş)
 257. Daranmış və ya kardodaranmış heyvan yunu və ya qaba tükü
 258. Daranmış və ya kardodaranmış pambıq
 259. Emal edilmiş, əyrilməmiş sair toxuculuq bitki lifləri
 260. İpək ipliyi və əyirmədən qalan tullantılar
 261. Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış və ya qablaşdırılmamış yun ipliyi; heyvanların zərif və ya kobud tükü və at tükündən iplik
 262. Pambıq ipliyi
 263. Pambıq tikiş sapları
 264. Kətan ipliyi
 265. Cut ipliyi və ya sair toxuculuq liflərinin ipliyi; sair toxuculuq bitki liflərinin ipliyi; kağız ipliyi
 266. Tikiş sapından başqa tərkibində 85%-dən az sintetik ştapel lifləri olan iplik
 267. Süni ştapel liflərindən olan iplik (tikiş saplarından başqa)
 268. Süni və sintetik filament saplardan və liflərdən olan tikiş sapları və iplik
 269. Yunun və ya heyvanların nazik və ya qalın tüklərinin didilmiş tullantıları
 270. Didilmiş tullantılar və sair pambıq tullantıları
 271. Təbii toxuculuq ipliyinin hazırlanması
 272. Təbii ipəkdən və ya ipək tullantılarından parçalar
 273. Daranmış və ya kardodaranmış heyvan yunundan və ya heyvanların zərif və ya kobud tükündən parçalar
 274. Kətan parçalar
 275. Sair toxuculuq bitki liflərindən naxışlı parçalar
 276. Pambıq parçalar
 277. Sintetik liflərin ipliyindən və süni liflərin ipliyindən parçalar
 278. Sintetik ştapel liflərindən parçalar
 279. Süni ştapel liflərindən parçalar
 280. Xovlu parçalar və sinel parçalar (tiftikli dəsmallıq parçalar və ensiz parçalar istisna olmaqla)
 281. Xovlu parçalar və pambıqdan oxşar xovlu parçalar
 282. Sair xovlu dəsmallıq parçalar və oxşar xovlu toxuma parçalar (ensiz parçalardan başqa)
 283. Tənzif (ensiz parçalardan başqa)
 284. Şüşə lifindən toxuma parçalar (ensiz parçalar da daxil edilməklə)
 285. Süni xəz parçaları
 286. Trikotaj və ya toxunma xovlu parçalar,tiftikli parçalar
 287. Sair trikotaj parçalar, xəzin toxunma oxşatmaları da daxil edilməklə
 288. Elektrik odeyallardan başqa, odeyallar və yol şalları
 289. Yataq ağları
 290. Pərdələr (bəzək pərdələri də daxil edilməklə) və interyerlər üçün pəncərə pərdələri; pərdə və ya büzməli yataq ağları
 291. Digər qruplara daxil edilməyən sair mebel-dekorasiya məmulatları; şalların, pərdəlik parçaların və s. hazırlanması üçün parçalar və iplik komplektləri
 292. Əmtəələrin qablaşdırılması üçün istifadə edilən kisə və torbalar
 293. Brezentlər, qayıqlar, yaxtalar və ya üzən desant vasitələri üçün yelkənlər; kempinq üçün örtüklər, markizlər, tentlər və ləvazimatlar (pnevmatik döşəklər də daxil edilməklə)
 294. Paraşütlər (dirijabllar üçün paraşütlər də daxil edilməklə) və rotoşütlər; onların hissələri
 295. Sırınmış yorğanlar, sırınmış pərqu yorğanlar, divan yastıqçaları, yumşaq kətillər, döşəkçələr, yataq kisələri və yataq ləvazimatları
 296. Sair hazır toxuculuq məmulatları (linoleum, boşqab altlıqları, toz əskiləri və oxşar təmizləyicilər də daxil edilməklə)
 297. Sair xalçalar və toxunma xalça məmulatları (keçələr də daxil edilməklə)
 298. Dəri geyimlər
 299. Kişilər üçün istehsalat və peşə komplektləri, gödəkcələri və bleyzerləri
 300. Kişilər üçün istehsalat və peşə şalvarları, sinəbəndli və boyun qayışı olan kombinizonlar, bric və şortlar
 301. Qadınlar üçün istehsalat və peşə komplektləri və gödəkcələri
 302. Qadınlar üçün istehsalat və peşə şalvarları, sinəbəndli və boyun qayışı olan kombinezonlar, bric və şortlar
 303. Sair iş geyimləri
 304. Kişilər və ya oğlanlar üçün maşınla və ya əllə toxunmuş trikotaj palto, gödəkcə, plaş, kapyuşonlu plaş, anorak və oxşar məmulatlar
 305. Kişilər və ya oğlanlar üçün maşınla və ya əllə toxunmuş trikotaj kostyum, komplekt, pencək, bleyzer, şalvar, sinəbəndli və boyun qayışı olan kombinezonlar, bric və şortlar
 306. Qadın və ya qızlar üçün maşınla və ya əllə toxunmuş trikotaj palto, gödəkcə, plaş, kapyuşonlu gödəkcə, anorak, küləkdən qoruyucu, fırtınadan qoruyucu və oxşar məmulatlar
 307. Qadın və ya qızlar üçün maşınla və ya əllə toxunmuş trikotaj kostyum, komplekt, jaket, don, yubka, şalvar, sinəbəndli və boyun qayışı olan kombinezonlar, şortlar
 308. Kişi və ya oğlanlar üçün palto, gödəkcə, plaş, kapyuşonlu plaş, anorik, küləkdən qoruyucu, fırtınadan qoruyucu və oxşar məmulatlar
 309. Kişi və ya oğlanlar üçün kostyum və komplektlər
 310. Kişi və ya oğlanlar üçün pencəklər və bleyzerlər
 311. Kişi və ya oğlanlar üçün şalvar, sinəbəndli və boyun qayışı olan kombinezonlar, bric və şortlar
 312. Qadın və ya qızlar üçün palto, gödəkcə, plaş, kapyuşonlu plaş, anorik, küləkdən qoruyucu və oxşar məmulatlar
 313. Qadın və ya qızlar üçün kostyum və komplektlər
 314. Qadın və ya qızlar üçün jaketlər
 315. Qadın və ya qızlar üçün don, yubka və yubka-şalvarlar
 316. Qadın və ya qızlar üçün şalvar, sinəbəndli və boyun qayışı olan kombinezonlar, bric və şortlar
 317. Kişi və ya oğlanlar üçün maşında və ya əllə toxunmuş trikotaj köynəklər
 318. Kişi və ya oğlanlar üçün maşınla və ya əllə toxunmuş trikotaj kalson, tuman, pijama, xalat və oxşar məmulatlar
 319. Qadın və ya qızlar üçün maşınla və ya əllə toxunmuş trikotaj bluzka, köynək və batniklər
 320. Qadın və ya qızlar üçün maşınla və ya əllə toxunmuş trikotaj tuman, alt yubka, triko, gecə köynəyi, xalat və oxşar məmulatlar
 321. Kişi və ya oğlanlar üçün köynəklər
 322. Kişi və ya oğlanlar üçün şort ilə maykalar və sair maykalar, tumanlar, kalsonlar, pijamalar və xalatlar
 323. Qadın və ya qızlar üçün bluzka, köynək və batniklər
 324. Qadın və ya qızlar üçün şort ilə maykalar və sair maykalar, tumanlar, alt yubkalar, triko, gecə köynəkləri, çimmə xalatları, ev xalatları və oxşar məmulatlar
 325. Büstqalterlər, korsetlər, kəmərlər, corabbağı və oxşar məmulat və onların hissələri
 326. Maşınla və ya əllə toxunmuş trikotaj tenniskalar, şort ilə maykalar və sair maykalar
 327. Körpə uşaqlar üçün maşınla və ya əllə toxunmuş trikotaj geyim və onun aksesuarları
 328. Maşınla və ya əllə toxunmuş trikotaj idman kostyumları, xizəksürmə kostyumları, çimərlik paltarları və sair geyimlər
 329. Maşınla və ya əllə toxunmuş trikotaj beşbarmaq və təkbarmaq əlcəklər və əlliklər
 330. Maşınla və ya əllə toxunmuş trikotaj geyimlərin sair aksesuarları, geyimin və onun aksesuarlarının hissələri
 331. Maşınla və ya əllə toxunmuş trikotaj geyimdən başqa, toxunma parçalardan körpə uşaqlar üçün geyim və onun aksesuarları
 332. İdman kostyumları, xizəksürmə geyimləri və çimərlik paltarları; maşınla və ya əllə toxunmuş trikotaj geyimdən başqa, sair geyimlər
 333. Digər qruplara daxil edilməyən, maşında və ya əllə toxunmuş trikotaj geyimdən başqa, toxunma materiallardan əl dəsmalları, şallar, qalstuklar, beşbarmaq əlcəklər və sair hazır geyim əşyaları; geyimin və onun aksesuarlarının hissələri
 334. Təbii və ya süni dəridən geyim aksesuarları
 335. Şlyapalar və sair papaqlar; saç üçün torlar
 336. Baş geyimlərindən başqa, xəzdən hazırlanmış geyim əşyaları, aksesuarları və sair məmulatlar
 337. Kolqotqalar, reytuzlar, corablar və maşınla və ya əllə toxunmuş sair trikotaj corab məmulatları
 338. Maşınla və ya əllə toxunmuş trikotaj cemperlər, puloverlər, kardiqanlar, jiletlər və oxşar məmulatlar
 339. Aşılanmış xəz dərilər
 340. Zamşa
 341. Tük örtüyü nəzərə alınmadan, iribuynuzlu qaramalın bütöv dərisi
 342. Tük örtüyü nəzərə alınmadan at cinsindən olan heyvanların dərisi
 343. Tük örtüyü nəzərə alınmadan qoyun dərisi
 344. Tük örtüyü nəzərə alınmadan donuz dərisi
 345. Tük örtüyü nəzərə alınmadan sair heyvanların
 346. dərisi
 347. Əsası təbii dəridən ibarət olan süni dəri
 348. Dəridən, kombinə edilmiş dəridən, plastmas təbəqə materialdan, toxuculuq (parça) materialından, vulkanlaşdırılmış və ya karton materialdan çamadanlar, qadın çantaları və oxşar ləvazimatlar; şəxsi gigiyena üçün tikmə, geyim və ayaqqabı təmizləmək üçün yol dəstləri
 349. Qol saatları üçün qayış (metaldan başqa),parça zolaqları və qolbaqlar, onların hissələri
 350. Təbii və ya süni dəridən sair məmulatlar (maşınlarda və mexaniki qurğularda istifadə olunan məmulatlar da daxil edilməklə)
 351. Alt və üst tərəfləri rezindən və ya polimer materiallardan olan sukeçirməyən ayaqqabılar, burnu metaldan olan sukeçirməyən ayaqqabılardan başqa
 352. Alt və üst tərəfləri rezindən və ya polimer materiallardan olan ayaqqabılar, sukeçirməyən və ya idman ayaqqabılarından başqa
 353. İdman ayaqqabılarından, burnu metaldan olan sukeçirməyən ayaqqabılardan və müxtəlif xüsusi ayaqqabılardan başqa, üstü dəridən olan ayaqqabılar
 354. İdman ayaqqabısından başqa, üst tərəfi toxunma materiallardan olan ayaqqabı
 355. Tennis ayaqqabıları, basketbol ayaqqabıları, yüngül idman ayaqqabıları, məşq üçün ayaqqabılar və oxşar ayaqqabılar
 356. Xizək və konki sürmə ayaqqabılarından başqa, sair idman ayaqqabıları, məşq üçün ayaqqabılar və oxşar ayaqqabılar
 357. Qoruyucu metal pəncəli ayaqqabılar
 358. Digər qruplara daxil edilməyən taxta ayaqqabı, müxtəlif xüsusi ayaqqabı və sair ayaqqabılar
 359. Dəridən ayaqqabı hissələri; dəyişilən içlik, daban yastığı və oxşar hissələr; ketr, altsız corab və oxşar hissələr
 360. Uzununa mişarlanmış və ya doğranmış, hissələrə bölünmüş və ya 6 mm-dən qalın kəsilmiş ağac materialları, iynəyarpaqlı ağaclardan
 361. Uzununa mişarlanmış və ya doğranmış, hissələrə bölünmüş və ya 6 mm-dən qalın kəsilmiş ağac materialları, başqa ağaclardan
 362. Hopdurulmamış ağacdan dəmiryolu və ya tramvay şpalları
 363. Haşiyə və ya təbəqə üzrə profillənmiş iynəyarpaqlı ağac (parket döşəmələr üçün yığılmamış plankalar və frizlər və ştapiklər və çərçivə üçün naxışlı taxtalar da daxil olmaqla)
 364. Haşiyə və ya təbəqə üzrə profillənmiş bambuk ağacı (parket döşəmələr üçün yığılmamış plankalar və frizlər və ştapiklər və çərçivə üçün naxışlı taxtalar da daxil olmaqla)
 365. Haşiyə və ya təbəqə üzrə profillənmiş digər ağac (parket döşəmələr üçün yığılmamış plankalar və frizlər və ştapiklər və çərçivə üçün naxışlı taxtalar da daxil olmaqla)
 366. Kobud emal edilmiş, rənglənmiş, aşılanmış, kreozot və ya digər konservantlarla emal edilmiş ağac
 367. Hopdurulmuş ağacdan dəmiryolu və ya tramvay şpalları
 368. Sair kobud emal edilmiş ağac, yarılmış uzun ağac və paya da daxil edilməklə
 369. Ağac materiallarının qurudulması, doydurulması və ya kimyəvi üsulla işlənməsi xidmətləri
 370. Faner, fanerlənmiş lövhələr və oxşar laylı ağac
 371. Ağac-yonqar piltələri
 372. Yönümlü yonqar piltələri
 373. Oduncaq və ya digər ağac materiallarından sair piltələr
 374. Digər ağacdan sair faner, faner panellər və oxşar laylı materiallar
 375. Bloklar, pilitələr, tirlər və ya profillər şəklində preslənmiş oduncaqlar
 376. Yığma parket döşəmələr
 377. Taxta pəncərələr, ikilaylı pəncərələr və onların çərçivələri, qapılar, onların çərçivələri və yaşmaqlar
 378. Taxta lövhə, parket, beton tikinti işləri üçün taxta qəlib, qont və çiləkən
 379. Başqa qruplara daxil edilməyən ağac tikinti konstruksiyaları və xarratlıq məmulatları
 380. Yığma ağac tikinti konstruksiyaları
 381. Taxta altlıqlar, bortlu altlıqlar və sair yükləmə lövhələri
 382. Taxtadan çəllək və çəllək məmulatları
 383. Sair taxta tara və onun hissələri
 384. Kimyəvi yolla alınan ağac sellülozu, həll olunan növlər
 385. Həll olunan növlərdən başqa, natriumlu və ya sulfatlı kimyəvi yolla alınan ağac sellülozu
 386. Həll olunan növlərdən başqa, sulfatlı ağac sellülozu
 387. Mexaniki yolla alınan ağac sellülozu, yarımsellüloz, ağac sellülozundan başqa, sair lifli materiallardan sellüloz
 388. Rulonlarla və ya vərəqlərlə qəzet kağızı
 389. Əllə tökülən kağız və karton
 390. Fotoya, istiliyə və elektrikə həssas kağız üçün əsas kimi istifadə edilən kağız və karton; surətçıxarma kağızı üçün əsas; divar kağızı üçün əsas
 391. Qrafik məqsədlər üçün sair kağız və karton
 392. Tualet və ya gigiyena kağızı, kağız dəsmallar və ya salfetlər, sellüloz vata, sellüloz liflərindən parça
 393. Ağardılmamış, örtüksüz kraflayner
 394. Ağardılmış kraftlayner; örtüklü kraftlayner
 395. Yarım kimyəvi büzmələnmiş kağız
 396. Təkrar istifadə olunmuş büzmələnmiş kağız və sair büzmələnmiş kağız
 397. Tabaşirlənməmiş çoxqatlı kağız və karton
 398. Örtüksüz kraft kağız; kisələr hazırlamaq üçün kreplənmiş və ya büzmələnmiş kraft-kağız
 399. Sulfidlənmiş qablaşdırma kağızı və sair örtüksüz kağız (məktub yazmaq, çap eləmək və ya sair qrafik məqsədlər üçün istifadə edilən kağızlardan başqa)
 400. Süzgəc kağızı və karton; tikinti üçün karton
 401. Format üzrə kəsilməyən papiros kağızı
 402. Örtüksüz, çöl qatı ağardılmış karton
 403. Sair örtüksüz karton
 404. Bitki perqamenti, yağkeçirməyən kağız, kalka və perqamin, sair şirələnmiş şəffaf və ya yarımşəffaf kağız
 405. Tabaşirlənməmiş və hopdurulmamış çoxqatlı kağız karton
 406. Kreplənmiş, büzmələnmiş, naxış basılmış və ya perforasiya edilmiş kağız və karton
 407. Tabaşirlənmiş, kaolin, yaxud qeyri-üzvi maddələrlə örtülmüş məktub yazmaq, çap etmək üçün və sair qrafik məqsədlər üçün istifadə edilən kağız və karton
 408. Məktub yazmaq, çap etmək və ya sair qrafik məqsədlər üçün istifadə edilən kağızdan başqa, kaolin, yaxud sair qeyri-üzvi maddələr ilə örtülmüş kraft-kağız
 409. Məktub yazmaq, çap etmək və ya sair qrafik məqsədlər üçün istifadə edilən kartondan başqa, kaolin, yaxud sair qeyri-üzvi maddələr ilə örtülmüş kraft-karton
 410. Rulonlarla və ya vərəqlərlə surətçıxarma kağızı, özüsurətçıxaran kağız, sair surətçıxarma və ya üzköçürmə kağızı
 411. Rulonlarla və ya vərəqlərlə tabaşirlənmiş, hopdurulmuş, örtüklü, rənglənmiş və ya çap işarələri vurulmuş kağız, karton, sellüloz vata və sellüloz liflərdən parça
 412. Kaolin, yaxud sair qeyri-üzvi maddələrlə örtülmüş çöl qatı ağardılmış karton (məktub yazmaq, çap etmək üçün və sair qrafik məqsədlə istifadə edilən kartondan başqa)
 413. Kaolin, yaxud sair qeyri-üzvi maddələrlə örtülmüş sair karton (məktub yazmaq, çap etmək üçün və sair qrafik məqsədlə istifadə edilən kartondan başqa)
 414. Rulonlarla və ya vərəqlərlə büzmələnmiş kağız və karton
 415. Kağız kisələr və paketlər
 416. Büzmələnmiş kağızdan və ya kartondan qutular, yeşiklər və çantalar
 417. Büzmələnməmiş kağızdan və ya kartondan qatlama qutular, yeşiklər və çantalar
 418. Kağızdan hazırlanan kartotekalar üçün yeşiklər, məktublar üçün qutular, sənədlərin saxlanması üçün yeşiklər və idarələrdə, mağazalarda istifadə edilən oxşar məmulatlar və s.
 419. Tualet kağızı, kağızdan əl dəsmalı, gigiyena və ya kosmetika salfetləri və dəsmalları, stol süfrələri və salfetləri
 420. Kağız kütləsindən, kağızdan, sellüloz vatadan və ya sellüloz liflərindən gigiyena və xəstəxana məmulatı, geyim əşyaları və aksesuarları
 421. Kağızdan və ya kartondan sinilər, blyudlar, boşqablar, fincanlar və s.
 422. Surətçıxarma kağızı; özüsurətçıxaran kağız və sair surətçıxarma və ya köçürmə kağızı; surətçıxarma aparatları üçün trafaretlər və kağızdan ofset formaları; özüyapışan və ya yapışqanlı kağız
 423. Kağızdan və ya kartondan zərflər, poçt açıqca-məktubları, adi poçt açıqcaları; kağız dəftərxana ləvazimatı olan qutular
 424. Dəftərxana ləvazimatlarından, kağız və ya kartondan jurnallar, mühasibat kitabları, cildləyicilər, formalar və sair ləvazimatlar
 425. Yazı və ya çap üçün, yaxud başqa qrafika məqsədləri üçün istifadə edilən basma naxışlanmış, büzmələnmiş və ya perforasiya edilmiş sair kağız və karton
 426. Divar kağızları və divarlara yapışdırılmaq üçün oxşar materiallar; pəncərələr üçün şəffaf kağız
 427. Poçt markaları, gerbli markalar, başlıq sənədləri, smart kartlar, çeklər və sair qiymətli kağızların çap edilməsi üzrə xidmətlər
 428. Reklam kataloqlarının, mənzərələrin, afişaların və sair reklamların çap edilməsi üzrə xidmətlər
 429. Jurnalların və həftədə dörd dəfədən çox çıxmayan dövri mətbuatın çap edilməsi üzrə xidmətlər
 430. Kitabların, xəritələrin, hidroqrafik və oxşar diaqramların, şəkillərin, çertyojların və fotoşəkillərin, açıqcaların çap edilməsi xidmətləri
 431. Etiketlərin və yarlıqların çap edilməsi xidmətləri
 432. Digər qruplara daxil edilməyən sair çap xidmətləri
 433. Motor yanacağı (benzin)
 434. Aviasiya benzini
 435. Uayt-spirit
 436. Benzin növləri və reaktiv yanacaqlar
 437. Qazoyllar (dizel yanacağı)
 438. Digər qruplara daxil edilməyən neft yanacağı
 439. Sürtgü neft yağları; ağır distillatlar (başqa kateqoriyaya aid edilməmiş)
 440. Propan və butan, mayeləşdirilmiş
 441. Etilen, propilen, butilen, butadien
 442. Digər neft qazları və ya qaz halında olan karbohidrogenlər, təbii qaz istisna olmaqla
 443. Vazelin (petrolatum), bərk parafin; neft parafini və digər mum və parafinlər
 444. Neft koksu; neft bitumu və neft məhsullarının digər qalıqları
 445. Hidrogen, arqon, təsirsiz (inert) qazlar, azot və oksigen
 446. Karbon 2-oksid və qeyri-metalların sair qeyri-üzvi oksigen birləşmələri
 447. Sink oksidi və peroksidi; titan oksidi
 448. Xrom, manqan, qurğuşun və mis oksidi və peroksidi
 449. Sair metalların oksid, peroksid və hidroksidləri
 450. Sintetik üzvi boyaq maddələri və onların əsasında alınan məhsullar; flüoresent cilalayıcı amillər və ya lüminofor şəklində istifadə edilən sintetik üzvi maddələr; boyayıcı laklar və onların qatışıqları
 451. Bitki mənşəli aşılayıcı ekstraktlar; taninlər və onların törəmələri, bitki və ya heyvan mənşəli boyayıcı maddələr
 452. Sintetik üzvi tanin maddələri; qeyri-üzvi tanin maddələri; tanin preparatları; tanindən əvvəl enzimatik preparatlar
 453. Digər qruplara daxil edilməyən boyaq maddələri; lüminifor kimi istifadə edilən qeyri-üzvi məhsullar
 454. Təmizlənmiş uran və plutonium və onların birləşmələri
 455. Hidrogen xlorid; oleum; fosfat anhidridi; sair qeyri-üzvi turşular, silisium və kükürd 4-oksid
 456. Oksidlər, hidroksidlər və peroksidlər; hidrazin və hidroksilamin onların qeyri-üzvi duzları
 457. Metal halogenidləri
 458. Sulfidlər, sulfitlər və sulfatlar
 459. Fosfinatlar, fosfonatlar, fosfatlar və polifosfatlar
 460. Karbonatlar
 461. Digər qruplara daxil edilməyən sair qeyri-üzvi birləşmələr, o cümlədən distillə edilmiş su, amalqamlar(qiymətli metalların amalqamlarından başqa)
 462. Hidrogen peroksid
 463. Fosfidlər; karbidlər; hidridlər; nitridlər; azidlər, silisidlər və boridlər
 464. Sublimasiya edilmiş, çökdürülmüş və kolloid kükürddən başqa, təmizlənmiş kükürd
 465. Yandırılmış dəmir piritləri (yandırılmış dəmir kolçedanı)
 466. Asiklik karbohidrogenlər
 467. Siklik karbohidrogenlər
 468. Kükürdlü karbohidrogen törəmələri və nitritli, həm halogen, həm də qeyri-halogenli birləşmələr
 469. Yağlı sənaye spirtləri
 470. Biratomlu spirtlər
 471. Qlikollar (diollar: ikiatomlu spirtlər), çoxatomlu spirtlər, siklik spirtlər və onların törəmələri
 472. Fenollar, fenolospirtlər və fenol törəmələri
 473. Çoxkarbonlu yağlı sənaye turşuları və onların törəmələri
 474. Tərkibində oksigen olan əlavə funksional qruplarla aromatik yarımkarbon və karbon turşuları; salisil turşusundan və onun duzlarından başqa, onların törəmələri
 475. Ammonium funksional qrupları ilə birləşmələr
 476. Lizin və qlütamin turşularından başqa, tərkibində oksigen olan funksional qrupları da özünə daxil edən ammonium birləşmələri
 477. Tərkibində azot olan sair funksional qruplarla birləşmələr
 478. Tərkibində fosfor olan turşuların mürəkkəb efirləri və sair qeyri-üzvi turşuların mürəkkəb efirləri; onların törəmələri
 479. Aldehid funksiyalı birləşmələr
 480. Sadə efirlər, üzvi peroksidlər, epoksidlər, asetallar və yarımasetallar və onların törəmələri
 481. Digər qruplara daxil edilməyən fermentlər və sair üzvi birləşmələr
 482. Ağac kömürü
 483. Daş kömür qatranının yüksəktemperaturlu distilləsindən alınan yağlar və sair məhsullar
 484. Tərkibində 80%-dən çox spirt olan denaturatlaşdırılmamış etil spirti
 485. Etil spirti və denuratlaşdırılmış sair spirtlər
 486. Söyüd yağından başqa, sellüloz istehsalından alınan qələvi qalıqları
 487. Nitrat turşusu; sulfonitrat turşusu; ammonyak
 488. Ammonium xlorid; nitritlər
 489. Sidik cövhəri
 490. Ammonium sulfat
 491. Ammonium nitrat
 492. Kalsium nitrat və ammonium nitrat qatışığının ikili duzları
 493. Ammonium nitratla kalsium karbonatın qarışıqları
 494. Digər qruplara daxil edilməyən sair azot gübrələri və qarışıqları
 495. Superfosfat
 496. Sair fosfat gübrələri
 497. Kalium xlorid
 498. Kalium sulfat
 499. Sair mineral və ya kimyəvi kalium gübrələri
 500. Natrium nitrat
 501. Üç qidalandırıcı gübrə; azot, fosfor və kalium gübrələri
 502. Ammonium hidrogenfosfat (diammonium fosfat)
 503. Monoammonium fosfat
 504. İki qidalandırıcı gübrə; azot və fosfor gübrələri
 505. İki qidalandırıcı gübrə; fosfor və kalium gübrələri
 506. Kalium-nitrat
 507. Digər qruplara daxil edilməyən mineral və ya kimyəvi gübrələr (azot, fosfor, kalium)
 508. Digər qruplara daxil edilməyən heyvan və ya bitki gübrələri
 509. Su mühitində, akril və vinil polimerləri əsasında boyaq və laklar
 510. Susuz mühitdə, mürəkkəb poliefirləri, akril və ya vinil polimerləri əsasında boyaq və laklar
 511. Hazır piqmentlər, rəngboğucular və boyaqlar, şüşəvari mina və şirələr, anqoblar, maye lüstr və s.; şüşə-sement
 512. Sair boyaq və laklar; hazır sikkativlər
 513. Rəssamlar, şagirdlər və lövhə tərtibatçıları üçün boyaqlar; çalar boyaqları, həvəskar boyaqları və s.
 514. Mətbəə boyaqları
 515. Qliserin
 516. Sabundan başqa, üzvi səthi-aktiv maddələr
 517. Sabun və sabun kimi istifadə edilən üzvi səthi-aktiv maddələr və preparatlar
 518. Yuyucu maddələr
 519. Ətriyyat və ya otağın dezodorasiyası üçün vasitələr
 520. Süni və hazır mumlar
 521. Ayaqqabı, mebel, döşəmə, minik avtomobillərinin kuzovları, şüşə və ya metal üçün cilalayıcı maddə və kremlər
 522. Təmizləyici pasta və tozlar və sair təmizləyici maddələr
 523. Ətir və tualet suları
 524. Dodaqların makiyajı üçün vasitələr və gözlərin makiyajı üçün vasitələr
 525. Manikür və pedikür üçün tərkiblər
 526. Kosmetika və ya tualet kirşanı
 527. Dəriyə qulluq üçün vasitələr, günəş yanıqlarına qarşı vasitələr də daxil edilməklə, digər qruplara daxil edilməyən qoruyucu vasitələr
 528. Şampunlar, saç üçün laklar, saçı burmaq və saç düzümü üçün preparatlar
 529. Losyonlar və digər qruplara daxil edilməyən saç üçün sair vasitələr
 530. Diş protezləri üçün fiksasiyaedici tozlar da daxil edilməklə, ağız boşluğunun və dişlərin gigiyenası üçün vasitələr
 531. Üz qırxmaq üçün vasitələr; deodorantlar və tərə qarşı vasitələr, vanna üçün vasitələr, digər qruplara daxil edilməyən sair ətriyyat, kosmetika və tualet vasitələri
 532. Yapışqanlar
 533. Efir yağları
 534. Sintetik saplardan turna və kardodarama və daramadan keçməmiş sintetik ştapel lifləri
 535. Neylondan və ya sair poliamidlərdən yüksəkdavamlı saplar, poliefirlərdən yüksəkdavamlıqlı saplar
 536. Sair sintetik təkqat saplar
 537. Sintetik monosaplar, sintetik toxuculuq materiallarından lentlər və s.
 538. Süni saplardan turna və kardodarama və daramadan keçməmiş süni ştapel lifləri
 539. Viskoz lifindən yüksəkdavamlı saplar
 540. Teksturalanmış süni saplar və təkqat saplar
 541. Monosaplar; lentlər və süni toxuculuq materiallarından oxşar məmulatlar
 542. Minik avtomobilləri üçün yeni pnevmatik rezin şinlər
 543. Motosikletlər və ya velosipedlər üçün yeni pnevmatik rezin şinlər
 544. Avtobuslar və ya yük maşınları, aviasiya üçün yeni pnevmatik rezin şinlər
 545. Kənd və meşə təsərrüfatı maşınları üçün və digər istehsal üçün pnevmatik rezin şinlər və təkərlər
 546. Rezin kameralar, iri və ya yastıqlı şinlər, əvəz etmək üçün protektorlar və çənbər lentləri
 547. Eninə kəsiyi 1 mm-dən çox olan monosap; plastmas, çubuqlar, millər və profillər
 548. Bərkimiş proteindən və ya sellüloz materiallarından süni örtüklər, sərt plastmasdan borular, borucuqlar, qolçaqlar və şlanqlar
 549. Plastmasdan sair borular, borucuqlar, qolçaqlar, şlanqlar və fitinqlər
 550. Armaturlaşdırılmamış və ya digər materiallarla kombinə edilməmiş plastinlər, lövhələr, plyonkalar, zərvərəqlər və zolaqlar
 551. Məsaməli plastmasdan sair plastinlər, lövhələr, plyonkalar, zərvərəqlər və zolaqlar
 552. Məsaməsiz plastmasdan sair plastinlər, lövhələr, plyonkalar, zərvərəqlər və zolaqlar
 553. Polietilendən kisə və çantalar, o cümlədən konusvari
 554. Polietilendən başqa, digər plastmas kisələr və çantalar, o cümlədən konusvari
 555. Plastmas qutular, çantalar, torlu taralar və oxşar məmulatlar
 556. İri həcmli plastmas butulkalar, adi butulkalar, flakonlar və oxşar məmulatlar
 557. Plastmasdan sair qablaşdırma məmulatları
 558. Döşəmə, divar və tavan üçün plastmasdan rulon və ya plitə şəklində örtük
 559. Plastmas vannalar, əlüzyuyan üçün çanaqlar, unitazlar və qapaqlar, yuyub təmizləmək üçün kiçik baklar və oxşar santexnika məmulatları
 560. Plastmas çənlər, sisternlər, baklar və tutumu 300 litrdən çox olan oxşar tutumlar
 561. Qapılar, pəncərələr, çərçivələr, qapı astanaları, pəncərə qapaqları, jalüzlər, oxşar məmulat və onların hissələri
 562. Döşəmələr üçün linoleum və möhkəm qeyri-plastmas məmulatlar, elastik döşəmə örtükləri, məsələn, linoleum kimi döşəmə örtükləri
 563. Digər qruplara daxil edilməyən plastmasdan tikinti məmulatları
 564. Plastmasdan yığma tikinti konstruksiyaları
 565. Plastmasdan geyim əşyaları (əlcəklər də daxil edilməklə) və onun aksesuarları
 566. Rulonlarda və ya yastı formada eni 20 sm-dən çox olmayan plastmas yapışqanlı lentlər, plitkalar, zolaqlar, lövhələr, plyonkalar, folqalar
 567. Sair özüyapışan plastmas təbəqələr, plyonkalar, folqalar, lentlər və sair yastı formada məmulatlar
 568. Plastmasdan yeməkxana, mətbəx, tualet əşyaları və evdə işlədilən sair əşyalar
 569. Digər qruplara daxil edilməyən lampa və işıqlandırma armaturunun plastmas hissələri, plastmasdan işıqlanan göstəricilər və s.
 570. Plastmasdan dəftərxana və məktəb ləvazimatları
 571. Plastmasdan mebel, nəqliyyat vasitələri və s. üçün furnitur heykəlciklər və sair bəzək əşyaları
 572. Plastmasdan sair məmulatlar
 573. Plastmasdan sair məmulatların istehsalı sahəsində xidmətlər
 574. Başqa üsulla emal edilməmiş tökmə, prokat, dartılmış və ya üfürülmüş, təbəqələrlə şüşə
 575. Təbəqə float-şüşə və təbəqələrlə, lakin başqa üsulla emal edilməmiş, üstü cilalanmış və pardaqlanmış şüşə
 576. Butulkalar, bankalar, flakonlar və ampulalardan başqa, sair şüşə taralar; şüşə tıxaclar, qapaqlar və sair tıxac vasitələri
 577. Şüşə saxsıdan başqa, stəkanlar
 578. Süfrəni bəzəmək, mətbəx üçün istifadə edilən şüşə məmulat, tualet və dəftərxana ləvazimatı, interyerləri bəzəmək üçün şüşə məmulatlar və s.
 579. Vakuum şüşələr və sair vakuum qabları üçün şüşə hissələr
 580. Silisiumlu daş unundan və ya diatomit torpaqdan kərpiclər, bloklar, tavalar və sair saxsı məmulatlar
 581. Silisiumlu daş unundan və ya diatomit torpaqdan hazırlanan materiallardan başqa, odadavamlı kərpiclər, bloklar, tavalar və oxşar odadavamlı saxsı tikinti materialları
 582. Digər qruplara daxil edilməyən odadavamlı sement, tikinti məhlulları, betonlar və oxşar qatışıqlar
 583. Yandırılmamış odadavamlı məmulatlar, sair odadavamlı saxsı məmulatlar
 584. Odadavamsız saxsı tikinti kərpicləri, döşəmə üçün bloklar, daşıyıcı saxsı bloklar və ya doldurma blokları və s.
 585. Taxtapuş kirəmiti, deflektorlar, bacalara və yaxud ventilyasiya borularına çəkilən üzlük, memarlıq bəzəkləri və sair saxsı tikinti məmulatları
 586. Saxsı borular, izolyasiyaedici boru kəmərləri, suyu kənara axıdan borular və boru fitinqləri
 587. Çini yeməkxana, mətbəx, sair təsərrüfat məmulatı və tualet ləvazimatları
 588. Çini olmayan yeməkxana, mətbəx, sair təsərrüfat məmulatı və tualet ləvazimatları
 589. Heykəlciklər və sair saxsı bəzək əşyaları
 590. Saxsı santexnika məmulatları
 591. Sement klinkerləri
 592. Portlandsement, giltorpaq sementi, posa sementi və oxşar tipli hidravlik sement
 593. Sönməmiş əhəng, sönmüş əhəng və hidravlik əhəng
 594. Gips
 595. Yandırılmış və ya aqlomerasiya edilmiş dolomit
 596. Sementdən, betondan və ya süni daşdan lövhəciklər, tavalar, kərpiclər və oxşar məmulatlar
 597. Sement, beton və süni daşdan tikinti, o cümlədən mülki tikinti üçün yığma konstruksiyaların elementləri
 598. Betondan yığma tikinti konstruksiyaları
 599. Tikintidə istifadə etmək üçün gipsdən məmulatlar
 600. Əmtəəlik beton
 601. Tikinti məhlulları
 602. Mineral yapışdırıcı materiallarla aqlomerasiya edilmiş bitki liflərindən, samandan və ya ağac tullantılarından lövhələr, kiçik dirəklər və oxşar məmulatlar
 603. Asbest-sementdən, sellüloz lifləri ilə fibrosementdən və ya oxşar tipli sementdən məmulatlar
 604. Digər qruplara daxil edilməyən sair gips və ya tərkibində gips olan qatışıqdan hazırlanan məmulatlar
 605. Digər qruplara daxil edilməyən sement, beton və ya süni daşdan hazırlanan məmulatlar
 606. Emal edilmiş mərmər, travertin, alebastr və onlardan məmulatlar (dördtin daşlardan, bordyur daşlardan, plitələrdən, kafeldən, kubik daşlardan və oxşar məmulatlardan başqa); süni boyanmış mərmər, travertin, alebastr qırıntısı və tozu
 607. Tikintidə istifadə etmək və ya heykəl hazırlamaq üçün sair emal edilmiş daş və ondan hazırlanan məmulat; süni boyanmış təbii daş qırıntısı və tozu; aqlomerasiya edilmiş şistdən məmulat
 608. Dəyirman daşları, itiləyici daşlar, pardaxlayıcı dairələr və s.
 609. Parça, kağız və ya karton üzərində abraziv tozu və ya dənələri
 610. Emal edilmiş asbest lifləri; asbest əsasında hazırlanmış qatışıqlar; belə qatışıqlardan hazırlanan məmulat; quraşdırılmamış vəziyyətdə əyləc, mufta və oxşar məmulat hazırlamaq üçün friksion materiallar
 611. Asfaltdan və oxşar materiallardan hazırlanan məmulatlar
 612. Təbii asfalt və ya bitum, neft bitumu, mineral qatran və ya asfalt peki əsasında bitumlaşdırılmış qatışıqlar
 613. Süni qrafit; kolloidli və ya yarımkolloidli qrafit; qrafit əsasında və ya yarımfabrikatlar şəklində karbonun sair formaları əsasında hazırlanan məhsullar
 614. Süni korund, mexaniki qarışıqlardan başqa
 615. Digər qruplara daxil edilməyən qeyri-metal mineral məhsullar
 616. Külçə, tökmə slyablar və ya sair ilkin formalar şəklində poladlıq çuqun və ayna çuqun
 617. Ferroərintilər
 618. Dəmirin birbaşa bərpası yolu ilə əldə edilən metal məhsulları sair məsaməli dəmir; tərkibində əsas element minimum 99,94% təşkil edən parçalar, yumru və ya oxşar formalarda olan dəmir
 619. Külçə çuqun və ayna çuqundan, yaxud poladdan toz və qranul
 620. Qeyri-mürəkkəb poladdan külçələr və ya sair ilkin formalar və yarımfabrikatlar
 621. Paslanmayan poladdan külçələr və ya sair ilkin formalar və yarımfabrikatlar
 622. Sair mürəkkəb poladdan külçələr və ya sair ilkin formalar və yarımfabrikatlar
 623. İsti yayılmış, sonradan emal edilməmiş, eni 600 mm-dən çox olan qeyri-mürəkkəb poladdan yastı döyülmüş məhsullar
 624. İsti yayılmış, sonradan emal edilməmiş, eni 600 mm-dən çox olmayan qeyrimürəkkəb poladdan yastı əyilmiş m
 625. İsti yayılmış, sonradan emal edilməmiş, eni 600 mm-dən çox olan paslanmayan poladdan yastı əyilmiş məhsullar
 626. İsti yayılmış, sonradan emal edilməmiş, eni 600 mm-dən çox olmayan paslanmayan poladdan yastı əyilmiş məhsullar
 627. İsti yayılmış, sonradan emal edilməmiş, eni 600 mm-dən çox olan sair polad ərintisindən yastı əyilmiş məhsullar
 628. İsti yayılmış, sonradan emal edilməmiş, eni 600 mm-dən çox olmayan sair mürəkkəb poladdan yastı əyilmiş məhsullar (silisiumlu-elektrotexniki polad məhsullarından başqa)
 629. Soyuq yayılmış, sonradan emal edilməmiş, eni 600 mm-dən çox olan qeyri-mürəkkəb poladdan yastı əyilmiş məhsullar
 630. Soyuq yayılmış, sonradan emal edilməmiş, eni 600 mm-dən çox olan paslanmayan poladdan yastı əyilmiş məhsullar
 631. Soyuq yayılmış, sonradan emal edilməmiş, eni 600 mm-dən çox olan sair mürəkkəb poladdan yastı əyilmiş məhsullar
 632. Örtüklü və ya metala tutulmuş, eni 600 mm-dən çox olan qeyri-mürəkkəb poladdan yastı əyilmiş məhsullar
 633. Örtüklü və ya metala tutulmuş, eni 600 mm-dən çox olan sair mürəkkəb poladdan yastı əyilmiş məhsullar
 634. Eni 600 mm-dən çox olan silisiumlu elektrotexniki poladdan yastı əyilmiş məhsullar
 635. Eni 600 mm-dən çox olmayan silisiumlu elektrotexniki poladdan yastı əyilmiş məhsullar
 636. Eni 600 mm-dən çox olmayan yüksək dərəcədə qızdırılmış poladdan yastı əyilmiş məhsullar
 637. İsti yayılmış, sərbəst sarınmış, qeyri-mürəkkəb poladdan millər və çubuqlar
 638. İsti yayılmış, isti dartılmış və ya preslənmiş, lakin sonradan emal edilməmiş poladdan sair millər və çubuqlar
 639. İsti yayılmış, sərbəst sarınmış paslanmayan poladdan millər və çubuqlar
 640. İsti yayılmış, isti dartılmış və ya preslənmiş, lakin sonradan emal edilməmiş paslanmayan poladdan sair millər və çubuqlar
 641. İsti yayılmış, sərbəst sarınmış sair mürəkkəb poladdan millər və çubuqlar
 642. İsti yayılmış, isti dartılmış və ya preslənmiş, lakin sonradan emal edilməmiş sair mürəkkəb poladdan sair millər və çubuqlar
 643. İçiboş buruqlu millər və çubuqlar
 644. İsti yayılmış, isti dartılmış və ya preslənmiş, lakin sonradan emal edilməmiş qeyrimürəkkəb poladdan açılan kəsiklər
 645. İsti yayılmış, isti dartılmış və ya preslənmiş, lakin sonradan emal edilməmiş paslanmayan poladdan açılan kəsiklər
 646. İsti yayılmış, isti dartılmış və ya preslənmiş, lakin sonradan emal edilməmiş sair mürəkkəb poladdan açılan kəsiklər
 647. Poladdan şpunt dirəklər və qaynaq edilmiş açılan kəsiklər
 648. Dəmir yolları və tramvay yolları üçün polad konstruksiyalar
 649. Neft və ya qaz boru kəmərləri üçün tikişsiz polad boru xətləri
 650. Örtüklər, borular və burğu boruları, neft və qaz hasilatında və qazma işlərində istifadə olunan tikişsiz polad borular
 651. Dairəvi eninə kəsilmiş sair polad borucuqlar və borular
 652. Dairəvi eninə kəsilməmiş sair polad borucuqlar və borular və içiboş profillər
 653. Neft və qaz boru kəmərləri üçün istifadə edilən, xarici diametri 406,4 mm-dən çox olan polad boru xətləri
 654. Neft və qaz qazma işlərində istifadə olunan, xarici diametri 406,4 mm-dən çox olan polad örtüklər və borular
 655. Eninə kəsilmiş, qaynaq edilmiş, xarici diametri 406,4 mm-dən çox olan sair polad borucuqlar və borular
 656. Dairəvi eninə kəsilmiş, açıq tikişli, məsələn, yapışdırılmış və ya oxşar üsulla bağlanmış, xarici diametri 406,4 mm-dən çox olan polad borucuqlar və borular
 657. Xarici diametri 406,4 mm-dən çox olmayan, qaynaq edilmiş neft və qaz boru kəmərləri üçün istifadə edilən polad boru xətləri
 658. Neft və qaz boru kəmərləri üçün istifadə edilən, xarici diametri 406,4 mm-dən çox olmayan, dairəvi eninə kəsilmiş polad boru xətləri
 659. Xarici diametri 406,4 mm-dən çox olmayan, qaynaq edilmiş, dairəvi eninə kəsilmiş sair polad borucuqlar və borular
 660. Xarici diametri 406,4 mm-dən çox olmayan, qaynaq edilmiş, dairəvi eninə kəsilməmiş polad borucuqlar və borular
 661. Açıq tikişli, məsələn, yapışdırılmış və ya oxşar üsulla bağlanmış, xarici diametri 406,4 mm-dən çox olmayan sair polad borucuqlar və borular
 662. Qəlibsiz polad borular və boru fitinqləri
 663. Qeyri-polad ərintilərindən soyuq dartılmış çubuqlar və bərk profillər
 664. Qeyri-polad ərintilərindən soyuq dartılmış çubuqlar və bərk profillər, paslanmayan poladdan çubuqlar və bərk profillər
 665. Paslanmayan poladdan soyuq dartılmış çubuqlar və bərk profillər
 666. Dəmir və ya qeyri-mürəkkəb poladdan eni 600 mm-dən az olan yastı prokat
 667. Dəmir və ya qeyri-mürəkkəb poladdan qalvanik və ya sair üsullarla qızıla (gümüşə) tutulmuş, eni 600 mm-dən az olan yastı prokat
 668. Soyuq halda formalaşdırılmış və ya əyilmiş qeyri-mürəkkəb poladdan açıq kəsiklər
 669. Soyuq halda formalaşdırılmış və ya əyilmiş paslanmayan poladdan açıq kəsiklər
 670. Qeyri-mürəkkəb poladdan əyilmə üsulu ilə alınan təbəqələr
 671. Örtüklü polad təbəqədən laylı panellər
 672. Qeyri-mürəkkəb poladdan soyuq dartılmış məftil
 673. Paslanmayan poladdan soyuq dartılmış məftil
 674. Sair polad ərintisindən soyuq dartılmış məftil
 675. Emal edilməmiş alüminium
 676. Süni korunddan başqa, alüminium oksid
 677. Alüminium tozları və axçaları
 678. Alüminium çubuqlar, millər və profillər
 679. Alüminium məftil
 680. Qalınlığı 0,2 mm-dən çox olan alüminium tavalar,
 681. lövhələr, zolaqlar və lent
 682. Qalınlığı 0,2 mm-dən çox olmayan alüminium
 683. falqalar
 684. Böyük və kiçik diametrli alüminium borular və ya
 685. borular üçün fitinqlər
 686. Emal edilməmiş qurğuşun
 687. Emal edilməmiş sink
 688. Emal edilməmiş qalay
 689. Qurğuşun plitələr, lövhələr, zolaqlar, lent və falqalar, qurğuşun tozu və axçaları
 690. Sink tozu və axçaları
 691. Sink çubuqlar, millər, profillər və məftil; sink tavalar, lövhələr, zolaqlar, lent və falqalar
 692. Qalay çubuqlar, millər, profillər və məftillər
 693. Mis şteyn; sementlənmiş mis
 694. Təmizlənməmiş mis; elektrolit təmizləmə üçün mis anodlar
 695. Təmizlənmiş və emal edilməmiş mis ərintiləri, əsasını mis təşkil edən aşqarlar
 696. Mis tozu və axçaları
 697. Mis çubuqlar, millər və profillər
 698. Mis məftil
 699. Eni 0,15 mm-dən çox olan mis tavalar, lövhələr, zolaqlar və lentlər
 700. Eni 0,15 mm-dən çox olmayan mis falqalar
 701. Böyük və kiçik diametrli mis borular və borular üçün fitinqlər
 702. Emal edilməmiş nikel
 703. Nikel şteyni, nikel oksidlərinin aqlomeratları və nikel metallurgiyasının sair aralıq məhsulları
 704. Nikel tozu və axçaları
 705. Nikel çubuqlar, millər, profillər və məftillər
 706. Nikel tavalar, lövhələr, zolaqlar, lent və falqalar
 707. Böyük və kiçik diametrli nikel borular və borular üçün fitinqlər
 708. Sair əlvan metallar və onlardan hazırlanan məmulat, tərkibində metallar və ya onların birləşmələri olan kermetlər, kül və qalıqlar
 709. Tikinti üçün yığma metal konstruksiyalar
 710. Çuqun, polad və ya alüminiumdan sair konstruksiyalar və onların hissələri, tavalar, çubuqlar, bucaqlar, profillər və s.
 711. Metal qapılar, pəncərələr və onların çərçivələri,
 712. qapı astanaları
 713. Elektrik enerjisi ilə qızdırılmayan, çuqun və ya poladdan hazırlanan mərkəzi istilik radiatorları
 714. İsti suyun səmərəliliyi və ya ilk buxar təzyiqi üçün mərkəzi istilik qazanları
 715. Mərkəzi istilik qazanları üçün hissələr
 716. Maşınlar üçün bıçaqlar istisna olmaqla bıçaqlar, qayçılar və onlar üçün tiyələr
 717. Ülgüclər və ülgüc tiyələri, o cümlədən ülgüclər üçün hazırlanan tiyə zolaqları
 718. Sair kəsici məmulatlar; manikür və pedikür dəstləri və alətləri
 719. Qaşıqlar, çəngəllər, çömçələr, kəfgirlər, piroq üçün kürəklər, balıq üçün bıçaqlar, yağ üçün bıçaqlar, qənddoğrayanlar və oxşar mətbəx, yaxud yeməkxana ləvazimatları
 720. Rapiralar, abordaj qılınclar, süngülər, mizraqlar və oxşar ləvazimatlar və onların hissələri
 721. Metal əsasında nəqliyyat vasitələrinin mühərrikləri və mebel üçün hazırlanmış asma qıfıllar, cəftələr
 722. Metal əsasında hazırlanmış sair qıfıllar
 723. Qıfıllarla təchiz edilmiş bərkitmələr, bərkitməli karkaslar, qıfılların hissələri; ayrıca göndərilən açarlar
 724. Avtomobil nəqliyyatı vasitələri, qapılar, pəncərələr, mebel və s. üçün metal əsasında hazırlanmış həncamalar, montaj armaturu, bərkitmələr və oxşar məmulatlar
 725. Kənd təsərrüfatında, bağçılıqda və ya meşə təsərrüfatında istifadə etmək üçün əl alətləri
 726. Əl mişarları; bütün tiplərdən olan mişarlar üçün lövhələr
 727. Sair əl alətləri
 728. Mexaniki ötürücü ilə təchiz edilmiş və ya edilməmiş əl alətləri və ya dəzgahlar üçün əvəzedici hissələr
 729. Polad qəliblər; metal tökmə üçün formalaşdırılmış məmulatlar; əsas tökmə formalar; formalaşdırılmış modellər
 730. Sair alətlər
 731. Dəmir və ya poladdan elektrik izolyasiyası olmayan çoxnaqilli məftil, troslar, kanatlar, hörülmüş iplər və oxşar məmulatlar
 732. Dəmir və ya poladdan tikanlı məftil; misdən və ya alüminiumdan hazırlanan, elektroizolyasiyası olmayan çoxnaqilli məftil, buraz, kanatlar, hörülmüş iplər və oxşar məmulatlar
 733. Dəmir, polad və ya misdən parça, şəbəkə, tor və hasarlar, dəmir, polad və ya misdən metal torlar
 734. Mismarlar, mıxçalar, çertyoj knopkaları, bəndlər və oxşar məmulatlar
 735. Flüslü materialdan məftil, çubuqlar, borular, lövhələr, örtüklü və ya nüvəli elektrodlar
 736. Dəmir və ya poladdan yaylar və yaylar üçün nazik təbəqələr; mis yaylar
 737. Zəncir və onların hissələri (asılan halqalı zəncirlərdən başqa)
 738. Tikiş iynələri, toxumaq üçün iynələr, bizlər, millər, qarmaqlar, tikiş stiletləri və əl işləri üçün oxşar məmulatlar; digər qruplara daxil edilməyən dəmir və ya poladdan qoruyucu ştiflər və sair ştiflər
 739. Digər qruplara daxil edilməyən dəmir və ya poladdan yivli bəndləmə məmulatları
 740. Digər qruplara daxil edilməyən dəmir və ya poladdan yivsiz bəndləmə məmulatları
 741. Misdən hazırlanmış yivsiz və yivli bəndləmə məmulatları
 742. Dəmir, polad və ya alüminiumdan əlüzyuyanlar, qabyuyanlar, vannalar və sair santexnika məmulatları və onların hissələri
 743. Dəmir, polad və ya alüminiumdan yeməkxana, mətbəx, məişət məmulatları və onların hissələri
 744. Qeyri-nəcib metallardan zirehlə örtülmüş və ya armaturlaşdırılmış seyflər, odadavamlı şkaflar və qapılar
 745. Qeyri-nəcib metallardan kağız üçün altlıqlar, kağız üçün dayaqlar, qələm altlıqları, dəftərxana-möhür altlıqları və oxşar ofis və ya stolüstü avadanlıqlar
 746. Qeyri-nəcib metallardan özütikənlər və qovluqlar üçün alət, dəftərxana ləvazimatı və zolaqlar şəklində pərçimlər
 747. Qeyri-nəcib metallardan heykəlciklər və sair bəzək əşyaları, fotoşəkillər və rəsm əsərləri, yaxud oxşar məmulat və güzgülər üçün çərçivələr
 748. Qeyri-nəcib metallardan cəftələr, həncamalar, halqalar və s. məmulatlar
 749. Gəmi və qayıq mühərrikləri və onların kəsici lövhələri
 750. Qeyri-nəcib metallardan hazırlanan digər qruplara daxil edilməyən sair məmulatlar
 751. Məlumatların avtomatik işlənməsi üçün noutbuk və əl kompüterləri kimi çəkisi 10 kq-dan az olan portativ maşınlar
 752. Verilənlərin emalı maşınına və ya şəbəkəyə qoşula bilən satış kassaları, ATM-lər və bu kimi maşınlar
 753. Kombinasiyasından asılı olmayaraq bir gövdədə ən azı prosessor, giriş və çıxış qurğusu yerləşən verilənlərin avtomatik rəqəmli emalı maşınları
 754. Verilənlərin avtomatik rəqəmli emalı maşınları, sistem formasında
 755. Yaddaş, giriş və çıxış qurğularının bir və ya ikisi bir gövdədə yerləşən və ya yerləşməyən verilənlərin sair avtomatik rəqəmli emalı maşınları
 756. Giriş-çıxış qurğuları
 757. Əsas etibarı ilə məlumatların avtomatik işlənməsi sistemində quraşdırılmış monitorlar və proyektorlar
 758. Çap, displey, surətçıxarma, faks kimi bir və ya bir neçə funksiyaları icra edən hissələr
 759. Yaddaş qurğuları
 760. Yarımkeçirici daimi yaddaş qurğuları
 761. Verilənlərin avtomatik emalı üçün sair qurğular
 762. Kompüter avadanlığının hissələri və ləvazimatları
 763. Kompüter və periferiya qurğularının istehsalı xidmətləri
 764. Qəbuledici aparatlar qoşulmuş ötürücü aparatlar
 765. Qəbuledici aparatlar qoşulmamış ötürücü aparatlar
 766. Televiziya kameraları
 767. Əl (naqilsiz) telefonu ilə birlikdə telefon xətləri dəsti
 768. Şəbəkə və ya digər radio şəbəkə üçün telefon aparatları
 769. İnformasiyanın ötürülməsi və ya səsin, şəklin və yaxud digər məlumatların qəbul edilməsi üçün rabitə aparatlarına aid edilən (məsələn, şəbəkə və ya geniş şəbəkə zonasına) telefon aparatları və digər aparatlar
 770. Telefon və ya teleqraf elektroaparatlarının hissələri
 771. Bütün növlərdən olan antenalar və əksetdiricilər və onların hissələri; radio və televiziya ötürücü aparatlarının və televiziya kameralarının hissələri
 772. Yanğın təhlükəsizliyi və mühafizə siqnalizasiya qurğuları və buna oxşar qurğular
 773. Yanğın təhlükəsizliyi və mühafizə siqnalizasiya qurğuları və buna oxşar qurğuların hissələri
 774. Radioqəbuledicilər (avtomobillər üçün nəzərdə tutulan radioqəbuledicilərdən başqa), səs və ya videoyazı və ya saatla kombinə edilməsindən asılı olmayaraq
 775. Avtomobillər üçün nəzərdə tutulan yalnız xarici elektrik qida mənbəyindən istifadə etməklə işləyən radioqəbuledicilər
 776. Radioqəbuledici, səs və ya videoyazı, yaxud əksetdirici aparatlarla qoşulmuş və ya qoşulmamış televiziya qəbulediciləri
 777. Valsəsləndirənlər, səsləndirmə üçün pleyerlər, kaset pleyerləri və sair səsləndirici aparatlar
 778. Maqnit lentli yazma qurğuları və sair səs yazan aparatlar
 779. Video kameralar və sair təsviryazan və ya göstərən aparatlar
 780. İnformasiyanın avtomatik işlənməsi sistemində əsasən istifadə edilməyən və televiziya qəbuledici aparatlarına qoşulmayan monitor və projektorlar
 781. Mikrofonlar və onlar üçün dayaqlar
 782. Səsucaldanlar; baş və qulaq üçün qulaqlıqlar, o cümlədən mikrofonla-səsucaldanla kombinə edilmiş qurğular
 783. Audio-tezlikli elektrik radioqəbulediciləri; elektrik səs radio gücləndirici qurğular
 784. Digər qruplara daxil edilməyən radio-telefon və ya radioteleqraf rabitəsi üçün qəbuledici aparatlar
 785. Səs və video qurğularının hissələri və köməkçi cihazlar
 786. Radioqəbuledici və radioötürücülərin hissələri
 787. Elektron displeylərdə video oyunlar və sair səriştəli və şans oyunları üçün pultlar
 788. İstiqaməti müəyyənləşdirmək üçün kompaslar; sair naviqasiya cihazları və alətləri
 789. Teodolitlər və taxometrlər; sair geodeziya, hidroqrafiya, okeanoqrafiya, hidrologiya, meteorologiya alətləri və cihazları
 790. Radiolokasiya aparatları, radionaviqasiya aparatları və məsafədən idarəetmə radio aparatları
 791. Həssaslığı 5 sq və daha çox olan tərəzilər
 792. Çertyoj stolları və maşınları, cizgi çəkmə, nişanlama və ya riyazi hesablamalar aparmaq üçün sair alətlər
 793. Xətti ölçüləri ölçmək üçün əl ilə işlədilən cihazlar
 794. İonlaşdırıcı şüalanmanı ölçmək və ya aşkara çıxarmaq üçün cihazlar
 795. Katod-şüa ossilloskopları və katod-şüa ossilloqrafları
 796. Elektrik kəmiyyətlərini ölçmək üçün yazma qurğusu olmayan cihazlar
 797. Məsafədən rabitənin parametrlərini ölçmək üçün cihaz və aparatlar
 798. Elektrik kəmiyyətlərini ölçmək və ya yoxlamaq üçün digər qruplara daxil edilməyən cihaz və aparatlar
 799. Areometrlər, termometrlər, pirometrlər, barometrlər, hiqrometrlər və psixrometrlər
 800. Maye və qazların məsrəfini, səviyyəsini, təzyiqini və ya sair dəyişən xüsusiyyətlərini ölçmək və ya yoxlamaq üçün cihazlar
 801. Fiziki və ya kimyəvi təhlil üçün digər qruplara daxil edilməyən cihaz və aparatlar
 802. Optik mikroskoplardan başqa, mikroskoplar və difraksiya aparatları
 803. Materialların mexaniki xüsusiyyətlərini sınamaq üçün maşın və cihazlar
 804. Qaz, maye və ya elektrik enerjisinin istehsalını və ya istehlakını ölçmək üçün sayğaclar
 805. Dövrələrin və məhsulun sayını ölçmək üçün sayğaclar, taksometrlər; spidometrlər və taxometrlər
 806. Avtomatik tənzimləmə və ya yoxlama cihaz və aparatları pnevmatik və hidravlik cihaz və aparatları
 807. Ölçmə və ya yoxlama üçün digər qruplara daxil edilməyən cihaz, alət və maşınlar
 808. Termostatlar, manostatlar və tənzimləmə və ya nəzarət üçün cihaz və alətlər
 809. Radiolokasiya aparatları, radionaviqasiya aparatları və məsafədən idarəetmə aparatlarının hissələri
 810. 26.51.12, 26.51.32, 26.51.33, 26.51.4 və 26.51.5 qruplarına daxil edilən məmulatların hissələri və ləvazimatı; mikrotomlar; digər qruplara daxil edilməyən hissələr
 811. Mikroskopların və difraksiya aparatlarının hissələri və ləvazimatı
 812. 26.51.63 və 26.51.64 altkateqoriyalarına daxil edilən mallar üçün hissələr və ləvazimatlar
 813. 26.51.65, 26.51.66 və 26.51.70 altkateqoriyalarına aid edilən cihaz və aparatların hissələri və ləvazimatları
 814. 26.51.11 və 26.51.62 altkateqoriyalarına aid edilən cihaz və aparatların hissələri və ləvazimatları
 815. Rentgen, habelə alfa, beta və ya qamma şüalarından istifadə etməklə işlədilən aparatlar
 816. Tibdə istifadə edilən elektro-diaqnostika aparatları
 817. Tibdə, cərrahiyyədə, stomatologiyada və ya baytarlıqda ultra-bənövşəyi və ya infraqırmızı şüalardan istifadə etməklə işlədilən aparatlar
 818. Kardiostimulyatorlar; eşitmə aparatları
 819. Fotokameraların, kinokameraların, proyektorların, fotoböyüdücülərin və ya fotokiçildicilərin obyektivləri
 820. Çap lövhələrinin və silindrlərinin hazırlanması üçün fotokameralar; sənədləri mikroplyonkalara, mikrofişlərə çəkmək üçün fotokameralar və s.
 821. Rəqəmli kameralar
 822. Fotoşəkili dərhal çap etmək üçün fotokameralar və sair fotokameralar
 823. Kinokameralar
 824. Kinoproyektorlar
 825. Digər fotoavadanlıqlar; fotoavadanlıqların hissələri və ləvazimatları
 826. Optik liflər, qütbləşdirici materiallardan təbəqələr, lövhələr; obyektivlər, filtrlər və s.
 827. Binokllar, monokllar və sair optik teleskoplar; sair astronomik cihazlar; optik mikroskoplar
 828. Maye kristallarla cihazlar; lazer diodlarından başqa, lazerlər; digər qruplara daxil edilməyən sair optik cihaz və aparatlar
 829. Optik ölçmə və yoxlama cihazları
 830. Binoklların, monoklların və sair optik teleskopların, sair astronomik cihazların və optik mikroskopların hissə və ləvazimatları
 831. Gücü 37,5 Vt olan elektrik mühərrikləri; sabit cərəyanla işləyən sair elektrik mühərrikləri; sabit cərəyanla işləyən generatorlar
 832. Gücü 37,5 Vt-dan çox olan, sabit və dəyişən cərəyanla işləyən universal elektrik mühərrikləri
 833. Dəyişən cərəyanla işləyən birfazalı elektrik mühərrikləri
 834. Gücü 750 Vt-dək olan, dəyişən cərəyanla işləyən çoxfazalı elektrik mühərrikləri
 835. Gücü 750 Vt-dan 75 kVt-dək olan, dəyişən cərəyanla işləyən çoxfazalı elektrik mühərrikləri
 836. Gücü 75 kVt-dan çox olan, dəyişən cərəyanla işləyən çoxfazalı elektrik mühərrikləri
 837. Dəyişən cərəyanla işləyən generatorlar (sinxron generatorlar)
 838. Sıxılma nəticəsində yanan daxiliyanma pistonlu mühərriklər ilə generator qurğuları
 839. Qığılcımla yanan mühərriklər üçün generator qurğuları; sair generator qurğuları: fırlanan elektrik dəyişdiriciləri
 840. Maye dielektrikli transformatorlar
 841. Gücü 16 kVt olan sair transfomatorlar
 842. Gücü 16 kVt-dan çox olan sair transformatorlar
 843. Qazboşalmalı lampalar və borucuqlar üçün ballast müqavimətləri; statik dəyişdiricilər; sair induktivlik sarğacları
 844. Elektrik mühərriklərinin və generatorların hissələri
 845. Transformatorların, induktivlik sarğılarının və statik dəyişdiricilərin hissələri
 846. Gərginliyi 1000 V-dan çox olan elektrik dövrələrini açmaq, çevirmək və ya qorumaq üçün cihazlar
 847. 1000 V-dək əriyən qoruyucular
 848. 1000 V-dək avtomatik açarlar
 849. Digər qruplara daxil edilməyən, gərginliyi 1000 V-dək olan elektrik dövrələrini qorumaq üçün cihazlar
 850. Gərginliyi 1000 V-dək olan relelər
 851. Paylayıcı lövhələr və gərginliyi 1000 V-dək olan elektrik dövrələrini açmaq, çevirmək və ya qorumaq üçün cihazlarla təchiz edilmiş sair panellər
 852. Paylayıcı lövhələr və gərginliyi 1000 V-dan çox olan elektrik dövrələrini açmaq, çevirmək və ya qorumaq üçün cihazlarla təchiz edilmiş sair panellər
 853. Elektrik paylayıcı və nəzarət cihazlarının hissələri
 854. İlkin elementlər, ilkin elementlərin batareyaları
 855. İlkin elementlər və ilkin elementlərin batareyalarının hissələri
 856. Piston mühərriklərinin işə salınması üçün qurğuşun-turşu akkumulyatorları
 857. Piston mühərriklərinin işə salınması üçün qurğuşun-turşu akkumulyatorlarından başqa, qurğuşun-turşu akkumulyatorları
 858. Nikel-kadmium, nikel-dəmir və sair elektrik akkumulyatorları
 859. Elektrik akkumulyatorlarının hissələri, o cümlədən separatorlar
 860. İzolə edilmiş dolaq məftilləri
 861. Koaksil kabelləri və sair koaksil elektrik cərəyanı naqilləri
 862. 1000 V-dək gərginlik üçün hesablanmış sair elektrik cərəyanı naqilləri
 863. 1000 V-dan çox gərginlik üçün hesablanmış sair elektrik cərəyanı naqilləri
 864. Hermetik işıqyönəldici lampalar
 865. Ultrabənövşəyi və ya infraqırmızı lampalardan başqa, halogenli-volframlı közərmə lampaları
 866. Digər qruplara daxil edilməyən, gücü 200 Vt-dan çox olmayan və gərginliyi 100 Vdan çox olan közərmə lam
 867. Digər qruplara daxil edilməyən közərmə lampaları
 868. Qazboşalmalı lampalar; ultrabənövşəyi və ya infraqırmızı lampalar; qövs lampaları
 869. Quru element batareyaları, akkumulyatorlar və maqneto ilə işləyən portativ elektrik fanarları
 870. Stolüstü, divar və ya döşəməyə qoyulan elektrik çıraqları
 871. Qeyri-elektrik çıraqları və işıqlandırıcı qurğular
 872. İşıqlanan göstəricilər, işıq lövhələri və s.
 873. Qəndillər və sair asma və ya divara vurulan elektrik işıqlandırma qurğuları
 874. Sair çilçıraqlar və işıqlandırıcı qurğular
 875. Közərmə lampalarının və ya qazboşalmalı lampaların hissələri
 876. Çilçıraqların və işıqlandırıcı qurğuların hissələri
 877. Məişət soyuducuları və dondurucuları
 878. Məişət qabyuyan maşınları
 879. Məişət paltaryuyan maşınları və geyim qurutmaq üçün maşınlar
 880. Elektrik odeyalları
 881. Ventilyatorlar və məişət sovurucu və ya resirkulyasiya şkafları
 882. Elektrik mühərriki quraşdırılmış elektromexaniki məişət cihazları
 883. Elektrik mühərriki quraşdırılmış ülgüclər və saç kəsmək üçün maşınlar
 884. Saçdüzümü və saç burmaq üçün və ya əl qurutmaq üçün elektrotermik cihazlar; elektrik ütüləri
 885. Sair elektrikqızdırıcı cihazlar
 886. Elektrik su qızdırıcıları və tez və ya müddətli qızdırmaq üçün suqızdırıcı cihazlar və suya salınan su qızdırıcıları
 887. Havanı və torpağı isitmək üçün elektrik qızdırıcıları
 888. Mikrodalğalı sobalar
 889. Sair sobalar; qaynatma qazanları, mətbəx pilətələri, kürələr; qrillər, rosterlər
 890. Müqavimətin qızdırıcı elementləri
 891. Elektrik məişət cihazlarının hissələri
 892. Yemək hazırlamaq və boşqab qızdırmaq üçün qara metallardan və ya misdən qeyrielektrik məişət cihazları
 893. Qazla və digər yanacaqla işləyən sair məişət cihazları
 894. Digər qruplara daxil edilməyən, qara metaldan qeyri-elektrik hava qızdırıcıları və ya isti hava bölüşdürücüləri
 895. Qeyri-elektrik sürətli və ya müddətli suqızdırıcı cihazlar
 896. Sobaların, pilətələrin, boşqablar üçün qızdırıcıların və oxşar qeyri-elektrik məişət cihazlarının hissələri
 897. Xüsusi təyinatlı elektrik maşın və aparatları
 898. Elektrik izolyatorları; elektrik maşınları və ya elektrik avadanlığı üçün izolyasiya armaturu; elektrik izolyasiyalı borucuqlar
 899. Kömür elektrodları və qrafitdən yaxud karbonun sair növlərindən hazırlanaraq elektrotexnikada istifadə edilən sair məmulatlar
 900. Maye kristallı indikator lövhələri və ya işıqlandırıcı diodlar; elektrik səs və ya vizual siqnalvermə aparatları
 901. Lehimləmə üçün elektrik maşınları və aparatları; metal və ya tozşəkilli metal karbidlərinin çilənməsi üçün elektrik maşınları və aparatları
 902. Elektrik qaynaq və ya lehim maşınlarının və aparatlarının hissələri; metal və ya tozşəkilli metal karbidlərinin çilənməsi üçün elektrik maşınları və aparatlarının hissələri
 903. Sair elektrik cihazlarının hissələri
 904. İnvertorlar, düzləndiricilər, dəyişdiricilər
 905. Yanacaq elementləri
 906. Gərginliyi 1000 V-dan çox olan gərginlik məhdudlaşdırıcıları
 907. İzolə edilmiş məftil və ya elektrik konnektorları ilə birləşdirilmiş kabel qurğuları, uzadıcılar və digər elektrik naqilləri
 908. Elektromaqnitlər; elektromaqnit muftalar və əyləclər; elektromaqnit qaldırıcı başlıqlar; elektrik zərrə sürətləndiriciləri; elektrik siqnal generatorları və digər qruplara daxil edilməyən sair elektrik cihazları
 909. 0,5 kvardan az olmayan reaktiv güc üçün nəzərdə tutulmuş tezliyi 50/60 Qs olan elektrik dövrələri üçün sabit həcmli kondensatorlar
 910. Sair sabit həcmli elektrik kondensatorları
 911. Dəyişən və ya tənzimlənən (uyğunlaşdırılan) həcmli elektrik kondensatorları
 912. Qızdırıcı rezistorlardan başqa, rezistorlar
 913. Avtomobillərdə, daxili su yollarında, tramvay yollarında, dəmir yollarında və aerodromlarda nəqliyyat axının idarə edilməsi üçün elektrik siqnalvermə avadanlıqları
 914. Elektrik kondensatorlarının hissələri
 915. Elektrik rezistorlarının, reostatlarının və potensiometrlərinin hissələri; metal və ya tozşəkilli metal karbidlərinin çilənməsi
 916. Mayevuran nasoslar
 917. Betondan başqa, mayevuran tutumlu qaytarma-daxiletmə nasosları
 918. Mayevuran tutumlu rotor nasosları
 919. Mayevuran mərkəzdənqaçma nasosları; sair nasoslar və maye qaldırıcıları
 920. Vakuum nasosları
 921. Əl və ya ayaq ilə işlədilən hava nasosları
 922. Soyuducu avadanlıq üçün kompressorlar
 923. Təkərli şassilərdə quraşdırılan yedək hava kompressorları
 924. Turbo-kompressorlar
 925. Porşen kompressorları
 926. Birvallı və çoxvallı mərkəzdənqaçma kompressorları
 927. Sair kompressorlar
 928. Nasosların hissələri; maye qaldırıcılarının hissələri
 929. Hava və ya vakuum nasoslarının, hava və ya qaz kompressorlarının, ventilyatorların, sovurucu şkafların hissələri
 930. Reduksiya, tənzimləmə, nəzarət və qoruma siyirtmələri
 931. Əlüzyuyan və qabyuyan çanaqlar, bide, unitazlar, vannalar üçün kranlar, ventillər, qapaqlar və oxşar cihazlar; mərkəzi istilik radiatorlarının qapaqları
 932. Paylayıcı siyirtmələr, şiber cəftələri, kürə siyirtmələr və sair qapaqlar
 933. Kran və qapaqların və oxşar cihazların hissələri Kran və qapaqların və oxşar cihazların hissələri
 934. Kürəcikli və ya diyircəkli yastıqlar
 935. Qara metallardan oynaqlı zəncirlər
 936. Transmissiya valları, o cümlədən yumruqlu və dirsəkli vallar, çarxqolular
 937. Yastıqların gövdələri və sürüşmə yastıqları
 938. Dişli çarxlar və dişli ötürücülər; kürəcikli işlək vintlər; ötürücü qutular və sürəti dəyişən digər mexanizmlər
 939. Nazim çarxları və qasnaqlar, o cümlədən polispastlar
 940. Muftalar və oynaqlı, o cümlədən universal birləşdiricilər
 941. Kürəciklər, iynələr və diyircəklər; kürəcikli və ya diyircəkli yastıqların hissələri
 942. Digər qruplara daxil edilməyən yastıqların və intiqal elementlərinin hissələri
 943. Soba odluqları; mexaniki odluqlar və ocaq qəfəsləri, külün yığışdırılması üçün və s. bu tipli mexaniki qurğular
 944. Çörəkbişirmə sobalarından başqa, qeyri-elektrik sənaye və ya laboratoriya sobaları və kameraları, o cümlədən tullantıların yandırılması üçün sobalar
 945. Elektrik sənaye və ya laboratoriya sobaları və kameraları, induksiya və ya dielektrik qızdırma avadanlığı
 946. Soba odluqlarının və sobaların hissələri
 947. Digər qruplara daxil edilməyən tal və qaldırıcılar
 948. Şaxtanın üstündə yerləşdirilən şaxta qaldırıcı qurğuların bucurqadları; yeraltı işlər üçün xüsusi bucurqadlar; sair bucurqadlar, kabestanlar
 949. Domkratlar; nəqliyyat vasitələrinin qaldırılması üçün istifadə edilən mexanizmlər
 950. Derrik-kranlar; qaldırıcı kranlar; səyyar qaldırıcı fermalar, dayaqlı transportyorlar və qaldırıcı kranı olan emalatxana-avtomobillər
 951. Çəngəlağızlı yükvurma avtomobilləri, sair yükvurma maşınları; dəmiryolu stansiyalarının perronlarında istifadə etmək üçün traktorlar
 952. Liftlər, skip qaldırıcıları, eskalatorlar və hərəkət edən piyada yolları
 953. Mal və materiallar üçün fasiləsiz hərəkətdə olan pnevmatik qaldırıcılar və sair qaldırıcı və konveyerlər
 954. Sair qaldırıcı-nəqliyyat, yükvurma və yükboşaltma avadanlığı
 955. Qaldırıcı-nəqliyyat avadanlığının hissələri
 956. Qaldırıcı kranlar, ekskavatorlar və s. üçün çalovlar, çanaqlar, qreyferlər və ağızlar
 957. Mühasibat maşınları və hesablama qurğusu daxil edən maşınlar
 958. Ofis maşınları
 959. Ofis maşınlarının hissələri və ləvazimatları
 960. Elektrik mühərriki quraşdırılmış elektromexaniki əl alətləri
 961. Sair portativ elektromexaniki əl alətləri
 962. Elektrik mühərriki quraşdırılmış elektromexaniki əl alətlərinin hissələri
 963. Sair portativ elektromexaniki əl alətlərinin hissələri
 964. İstilikdəyişdirici avadanlıq və havanı, yaxud sair qazları mayeləşdirmək üçün maşınlar
 965. Havanı kondisiasiya etmək üçün maşınlar
 966. Soyuducu və dondurucu avadanlıq və istilik nasosları, məişət avadanlığından başqa
 967. Digər qruplara daxil edilməyən qazların süzülməsi və təmizlənməsi üçün avadanlıq və aparatlar
 968. Ventilyatorlar, stolüstü, döşəmə, divar, pəncərə, tavan və ya taxtapuş ventilyatorlarından başqa
 969. Soyuducu və dondurucu avadanlıq və istilik nasoslarının hissələri
 970. Generator və ya su qazı almaq üçün generatorlar; asetilen qaz generatorları və s.; distillə və təmizləmə üçün qurğular
 971. Mayelərin süzülməsi və ya təmizlənməsi üçün avadanlıqlar
 972. Yağ süzgəcləri, benzin süzgəcləri və daxiliyanma mühərrikləri üçün çıxış hava süzgəcləri
 973. Butulkaların və sair tutumların yuyulması, doldurulması, qablaşdırılması və ya kağıza bükülməsi üçün avadanlıqla
 974. Odsöndürənlər, tozlandırıcı qurğular, buxarşırnaqlı və ya qumşırnaqlı maşınlar və oxşar mexaniki qurğular, kənd təsərrüfatında istifadə edilən qurğulardan başqa
 975. Təbəqə metaldan aralıqlar; mexaniki möhürləmə
 976. Sənayedə istifadə etmək üçün ölçmə cihazları; konteynerlərdə malların fasiləsiz çəkilməsi üçün tərəzilər; daim eyni kütləni tənzimləmək üçün tərəzilər və müəyyən kütlənin çəkisini atmaq üçün tərəzilər
 977. Çəkmək üçün məişət avadanlığı və tərəziləri
 978. Sair çəki və nəzarət avadanlıqları
 979. Digər qruplara daxil edilməyən sentrifuqalar
 980. Metal və ya şüşə üçün vallı (diyircəkli) maşınlardan başqa kalandrlar və ya sair vallı (diyircəkli) maşınlar
 981. Ticarət avtomatları
 982. Sənaye qabyuyan maşınları
 983. İstilik dərəcəsinin dəyişdirilməsi proseslərindən istifadə edilməklə materialların emalı üçün digər qruplara daxil edilməyən avadanlıqlar
 984. Lehimləmə üçün qeyri-elektrik maşın və aparatları və onların hissələri; səthi möhkəmlətmək üçün qazla idarə olunan maşınlar
 985. Qaz və ya su qazı generatorlarının hissələri
 986. Sentrifuqa hissələri; maye və ya qazların süzülməsi və ya təmizlənməsi üçün maşın və aparatların hissələri
 987. Kalandrların və sair vallı (diyircəkli) maşınların hissələri; tozlandırıcı avadanlığın hissələri, çəki ölçmək üçün avadanlığın müxtəlif çəki hissələri
 988. Digər qruplara daxil edilməyən, tərkibində elektrik birləşdiriciləri olmayan maşınların hissələri
 989. Qabyuyan maşınları və tutumları təmizləmək, doldurmaq, qablaşdırmaq və ya tıxacla qapamaq üçün maşınların hissələri
 990. Lehimləmə üçün qeyri-elektrik maşın və aparatların hissələri; səthi möhkəmlətmək üçün qazla idarə olunan maşınların hissələri
 991. Kənardan idarə olunan traktorlar
 992. Gücü 37 kVt-dək olan traktorlar
 993. Gücü 37kVt-dan çox, lakin 59 kVt-dək olan traktorlar
 994. Gücü 59 kVt-dan çox olan traktorlar
 995. Kotanlar
 996. Malalar, torpaqyumşaldanlar, kultivatorlar, alaqtəmizləyənlər və toxalar
 997. Toxumsəpənlər, kartof və şitil əkən maşınlar
 998. Peyin və mineral gübrəsəpənlər
 999. Sair kənd təsərrüfatı maşınları
 1000. Qazonlar, parklar və ya idman meydançaları üçün otçalan maşınlar
 1001. Digər qruplara daxil edilməyən otçalan maşınlar (kəsici aparatlar quraşdırılmış traktorlar da daxil olmaqla)
 1002. Otyığan maşınlar
 1003. Ot və küləş üçün preslər
 1004. Kök və kökümeyvəliləri yığan maşınlar
 1005. Digər qruplara daxil edilməyən məhsulyığan maşınlar və taxıldöyənlər
 1006. Kənd təsərrüfatında istifadə edilən özüyükləyən və ya özüboşaldan qoşqular və yarımqoşqular
 1007. Yumurtaların, meyvələrin və sair məhsulların təmizlənməsi, çeşidlənməsi və ya çıxdaş edilməsi üçün maşınlar
 1008. Südsağan maşınlar
 1009. Mal-qara üçün yem hazırlayan maşınlar
 1010. Quşçuluq üçün inkubatorlar və bruderlər
 1011. Quşçuluq üçün maşın və avadanlıqlar
 1012. Digər qruplara daxil edilməyən kənd təsərrüfatı, bağçılıq, meşəçilik, quşçuluq və ya arıçılıq üçün maşınlar
 1013. Digər qruplara daxil edilməyən məhsulyığan və taxıldöyən maşınların hissələri
 1014. Torpağın hazırlanması və kultivasiyası üçün maşınların hissələri
 1015. Sair kənd təsərrüfatı maşınlarının hissələri
 1016. Lazer, ultrasəs və suyun axıdılması yolu ilə materialı çıxartmaq üçün dəzgahlar
 1017. Mərkəz hissələri emal edən dəzgahlar; aqreqat dəzgahları və metalların emalı üçün çoxalətli dəzgahlar
 1018. Metalkəsən tokar dəzgahları
 1019. Dəlmə, oyma və frezer dəzgahları; digər qruplara daxil edilməyən yivaçan və ya qaykaaçan dəzgahlar
 1020. Tilişkə çıxarma, itiləmə, pardaqlama, yetirmə, doğrama maşınları
 1021. Metalın yonma maşınında emalı, doğranması, kəsilməsi və ya başqa üsullarla kəsilməsi üçün dəzgahlar
 1022. Metalın əyilməsi, kənar əyilməsi və ya düzəldilməsi üçün maşınlar
 1023. Kəsmə və ştamplama maşınları
 1024. Döymə və ya ştamplama maşınları və çəkicləri; hidravlik preslər və metal emalı üçün digər qruplara daxil edilməyən preslər
 1025. Material kəsilib atılmadan metal emalı, metalların və ya kermetlərin bişmiş karbidləri üçün digər qruplara daxil edilməyən dəzgahlar
 1026. Metal emal edən dəzgahların hissə və mexanizmləri
 1027. Yeraltı işlər üçün fasiləsiz hərəkət edən qaldırıcılar və konveyerlər
 1028. Kömür və mədən süxurları hasilatı üçün oyuqaçan kombaynlar; sair qazma və yolaçma maşınları
 1029. Buldozerlər və universal, özüyeriyən buldozerlər
 1030. Özüyeriyən qreyderlər və planlaşdırıcılar
 1031. Özüyeriyən qreyderlər və planlaşdırıcılar; motorlu skreperlər
 1032. Özüyeriyən toxaclama maşınları və yolbasanlar
 1033. Frontal birçalovlu yükvuranlardan başqa, özüyeriyən mexaniki birçalovlu ekskavatorlar və kabinəsi 360 dərəcə hərəkət edən çalovlu yükvuranlar (tam dövrəvuran maşınlar)
 1034. Sair özüyeriyən mexaniki birçalovlu ekskavatorlar və çalovlu yükvuranlar; mədənçıxarma sənayesi üçün sair özüyeriyən maşınlar
 1035. Buldozerlərin və ya universal buldozerlərin sac bıçaqları
 1036. Hər yerdə istifadə edilə bilən özüboşaldan maşınlar
 1037. Torpaq çıxarmaq üçün sair maşınlar
 1038. Çeşidləmə, doğrama, qarışdırma və torpağın, daşın, filizin və sair mineral maddələrin oxşar emalı üçün maşınlar; tökmə formalarının alınması üçün maşınlar
 1039. Tırtıllı traktorlar
 1040. Qazma və ya yolaçma maşınlarının, yaxud torpaq çıxarmaq üçün maşınların hissələri; kranların hissələri
 1041. Çeşidləmə, doğrama və ya torpağın, daşın sair emalı üçün maşınların hissələri
 1042. Mərkəzdənqaçma süd separatorları
 1043. Süd sənayesi üçün avadanlıq
 1044. Şərab, sidr, meyvə şirələri və oxşar içkilərin istehsalında istifadə edilən avadanlıqlar
 1045. Qeyri-elektrik çörəkbişirmə sobaları; yemək hazırlamaq və ya qızdırmaq üçün qeyri-məişət avadanlığı
 1046. Kənd təsərrüfatı məhsulları üçün quruducular
 1047. Yeyinti məhsullarının və içkilərin, o cümlədən piy və ya yağların sənaye üsulu ilə hazırlanması və ya istehsalı üçün avadanlıq
 1048. Tütün hazırlamaq üçün digər qruplara daxil edilməyən avadanlıq
 1049. Toxumun, dənin və ya qurudulmuş paxlalı tərəvəzin təmizlənməsi və çeşidlənməsi üçün maşınlar
 1050. İçkilərin emalı üçün maşınların hissələri
 1051. Yeyinti məhsullarının emalı üçün maşınların hissələri
 1052. Tütün emalı üçün maşınların hissələri
 1053. Toxumun, dənin və ya qurudulmuş paxlalı tərəvəzin çeşidlənməsi üçün maşınların hissələri
 1054. Cildləmə maşınları, o cümlədən kitab bağlama maşınları
 1055. Çap formalarının, plastinlərin yığılması və ya hazırlanması üçün maşın, aparat və avadanlıq
 1056. Ofset üsulu ilə çap maşınları
 1057. Sair çap maşınları
 1058. Yarımkeçirici külçələrin və ya lövhələrin, cihazların, elektron inteqral sxemlərinin və ya yastı panel əksetdirici qurğuların hazırlanması üçün maşınlar və aparatlar
 1059. Ağac, sellüloz, kağız və karton üçün quruducular; digər qruplara daxil edilməyən sənaye quruducuları
 1060. Dairəvi avtomobil yolları, yelləncəklər, atəş açma yerləri və sair əyləncə yerləri
 1061. Təyyarəni işə salan qurğu; oxşar qurğular; təkər balanslaşdırıcı qurğular; digər qruplara daxil edilməyən xüsusi təyinatlı maşınlar
 1062. Mətbəə və cildləmə maşınlarının hissələri
 1063. Yarımkeçirici külçələrin və ya lövhələrin, cihazların, elektron inteqral sxemlərinin və ya yastı panel əksetdirici qurğuların hazırlanması üçün maşınlar və aparatların hissələri
 1064. Sair xüsusi təyinatlı maşınların hissələri
 1065. Silindrlərinin həcmi 1000 kub sm-dək olan nəqliyyat vasitələri üçün qığılcımla alışan daxiliyanma piston mühərrikləri
 1066. Silindrlərinin həcmi 1000 kub sm-dən çox olan nəqliyyat vasitələri üçün qığılcımla alışan daxiliyanma piston mühərrikləri
 1067. Nəqliyyat vasitələri üçün sıxılmadan alışan daxiliyanma piston mühərrikləri
 1068. Silindrlərinin həcmi 1500 kub sm-dək olan, qığılcımla alışan mühərriklərlə təchiz edilən nəqliyyat vasitələri
 1069. Silindrlərinin həcmi 1500 kub sm-dən çox olan, qığılcımla alışan mühərriklərlə təchiz edilən nəqliyyat vasitələri
 1070. Sıxılmadan alışan daxiliyanma piston mühərrikləri (dizel və ya yarımdizel) ilə təchiz edilən nəqliyyat vasitələri
 1071. Sərnişin daşımaq üçün sair avtonəqliyyat vasitələri
 1072. On və daha artıq sərnişin daşımaq üçün avtonəqliyyat vasitələri
 1073. Sıxılmadan alışan daxiliyanma piston mühərrikləri (dizel və ya yarımdizel) ilə təchiz edilən yük nəqliyyatı vasitələri
 1074. Qığılcımla alışan daxiliyanma piston mühərrikləri ilə təchiz edilən yük daşımaq üçün nəqliyyat vasitələri; yük daşımaq üçün sair nəqliyyat vasitələri
 1075. Yarımqoşqular üçün yol traktorları
 1076. Avtonəqliyyat vasitələri üçün mühərrikli şassilər
 1077. Qaldırıcı kranlar
 1078. Qar üzərində gedənlər; qolf meydançaları və s. üçün mühərriklə təchiz edilən nəqliyyat vasitələri
 1079. Digər qruplara daxil edilməyən xüsusi təyinatlı nəqliyyat vasitələri
 1080. Avtonəqliyyat vasitələri üçün gövdələr
 1081. Bir və ya bir neçə üsulla yükləri daşımaq üçün xüsusi nəzərdə tutulan konteynerlər
 1082. Yaşayış və ya turizm üçün qoşqular və yarımqoşqular
 1083. Sair qoşqular və yarımqoşqular
 1084. Qoşquların, yarımqoşquların və mühərriklə təchiz edilməyən sair nəqliyyat vasitələrinin hissələri
 1085. Avtonəqliyyat vasitələrinin kuzovlarının təmiri, yığılması və çilingərlik xidmətləri
 1086. Qatarların və yaşayış qoşqularının texniki təchizatı
 1087. Avtonəqliyyat vasitələri üçün oturacaqlar
 1088. Təhlükəsizlik kəmərləri, yastıqçaları və gövdələrin hissələri və ləvazimatları
 1089. Avtonəqliyyat vasitələri üçün digər qruplara daxil edilməyən sair hissələr və ləvazimatlar
 1090. Mühərriksiz ikitəkərli velosipedlər və sair velosipedlər
 1091. Əlil arabaları, hissə və ləvazimatlardan başqa
 1092. Mühərriksiz ikitəkərli velosipedlərin və sair velosipedlərin və əlil arabalarının hissə və ləvazimatları
 1093. Uşaq arabaları və onların hissələri
 1094. Metal karkas əsaslı oturmaq üçün mebellər
 1095. Ağac karkas əsaslı oturmaq üçün mebellər
 1096. Digər qruplara daxil edilməyən oturmaq üçün sair mebellər
 1097. Oturmaq üçün mebellərin hissələri
 1098. Mebelin hissələri (oturmaq üçün mebellərdən başqa)
 1099. Ofis üçün metal mebellər
 1100. Ofis üçün taxta mebellər
 1101. Ticarət müəssisələri üçün taxta mebellər
 1102. Mətbəx mebelləri
 1103. Döşək əsasları
 1104. Döşək əsaslarından başqa, döşəklər
 1105. Digər qruplara daxil edilməyən metal mebellər
 1106. Yataq, yemək və qonaq otaqları üçün taxta mebellər
 1107. Digər qruplara daxil edilməyən taxta mebellər
 1108. Plastmas mebel və sair materiallardan, o cümlədən qarğıdan, tənəkdən, bambukdan və ya oxşar materiallardan mebellər
 1109. Xizəklər və xizək üçün sair ləvazimatlar, xizək ayaqqabılarından başqa; konkilər və təkərli konkilər; onların hissələri
 1110. Xizək ayaqqabıları
 1111. Su xizəkləri, serfinq lövhələri, vindserferlər və su idmanı üçün sair ləvazimatlar
 1112. Güləşin bütün növləri, gimnastika və atletika ilə məşğul olmaq üçün alətlər və inventarlar
 1113. Açıq havada idmanla və oyunlarla məşğul olmaq üçün sair alətlər və inventarlar; üzgüçülük və avarçəkmə hovuzları
 1114. Balıqçılıq tilovları, sair balıqçılıq ləvazimatları; digər qruplara daxil edilməyən ovçuluq və ya idman balıqçılığı üçün inventarlar
 1115. Adamları təsvir edən kuklalar
 1116. Heyvanlar və adamlardan başqa, digər canlıları təsvir edən oyuncaqlar
 1117. Adamları təsvir edən kuklaların hissələri və onlar üçün ləvazimatlar
 1118. Oyuncaq qatarlar və onların ləvazimatları; kiçildilmiş ölçüdə yığmaq üçün sair modellər və uşaq konstruktorları
 1119. Uşaqların sürməsi üçün nəzərdə tutulmuş təkərli oyuncaqlar; kukla arabaları
 1120. Başsındırmalar (tapmacalar)
 1121. Digər qruplara daxil edilməyən sair oyuncaqlar
 1122. Oyun kartları
 1123. Bilyard oyunu üçün əşyalar, əyləncəli, stolüstü və ya salon oyunları üçün məmulatlar; sikkə və ya jeton atmaqla işləyən sair oyun avtomatları
 1124. Stomatologiyada istifadə edilən alət və ləvazimatlar
 1125. Tibb, cərrahiyyə və ya laboratoriya sterilizatorları
 1126. Şprislər, iynələr, kateterlər, kanyullar və s.; digər qruplara daxil edilməyən oftalmologiya və sair cihazları və ləvazimatı
 1127. Terapevtik cihaz və ləvazimatlar; süni nəfəs aparatları
 1128. Süni oynaqlar; ortopediya ləvazimatı; süni dişlər; diş-texnika ləvazimatı; digər qruplara daxil edilməyən insan bədəninin süni hissələri və insanın süni həyat fəaliyyətli orqanları
 1129. Protez və ortopediya ləvazimatlarının hissələri və əşyaları
 1130. Tibb, cərrahiyyə, stomatologiya və ya baytarlıq mebeli; bərbərxanalar üçün kürsülər və oxşar kürsülər və onların hissələri
 1131. Kontakt linzaları; şüşə eynəklər üçün linzalar; sair materiallardan hazırlanmış eynəklər üçün linzalar
 1132. Eynəklər, qoruyucu eynəklər və s., korreksiya eynəkləri, qoruyucu və ya sair eynəklər
 1133. Sağanaqlar və eynəklər, qoruyucu eynəklər və s. üçün sağanaqların elementləri
 1134. Sağanaqların hissələri və eynəklər, qoruyucu eynəkləri və s. üçün sağanaqların elementləri
 1135. Tibb və cərrahiyyə məqsədilə istifadə olunan sair məmulatlar
 1136. Ev təmizləmək üçün süpürgə və şotkalar
 1137. Xarici görkəmə qulluq etmək üçün tualet şotkaları; rəssamlıq fırçaları, yazı və kosmetika üçün fırçalar; diş fırçaları
 1138. Digər qruplara daxil edilməyən sair şotkalar
 1139. Təhlükəsizlik üçün baş geyimləri və sair qoruyucu məmulatlar
 1140. Diyircəkli qələmlər; ucluğu fetrdən və sair məsaməli materialdan olan qələmlər və markerlər; siyirmə, vintli və sürüşən karandaşlar
 1141. Tuş üçün çertyoj qələmləri, avtomat qələmlər, stiloqraflar və sair qələmlər
 1142. Yazı ləvazimatı dəstləri, qələm və karandaşlar üçün tutqaclar və oxşar tutqaclar; onların hissələri
 1143. Karandaşlar, rəngli karandaşlar, karandaşlar üçün qrifellər, pastel karandaşları, rəsm çəkmək üçün kömür karandaşları, yazı və rəsm üçün tabaşirlər, dərzilər üçün tabaşirlər
 1144. Qrifel lövhələri; tarix qoymaq, möhürləmək və ya nömrələmək üçün ştempellər və s.; yazı makinaları üçün lentlər və ya oxşar lentlər; ştempel yastıqcıqları
 1145. Yağış və gündən qoruyucu çətirlər, əl ağacları, əl ağacı-stullar və oxşar məmulatlar
 1146. Yağış və gündən qoruyucu çətirlər, əl ağacları, əl ağacı-stullar üçün hissələr, bəzəklər və ləvazimatlar
 1147. Siqaret üçün alışqanlar və sair alışqanlar; tütün çəkmək üçün çubuqlar, siqar və ya siqaretlər üçün müştüklər və onların hissələri
 1148. Alışqanların hissələri; pirofor ərintiləri; alışan materiallardan məmulatlar; tütün çəkmək üçün çubuqların istehsalı üçün pəstahlar
 1149. Həcmi 300 kub sm-dən çox olmayan alışqan konteynerləri üçün maye və ya mayeləşdirilmiş qazşəkilli yanacaq
 1150. Bayramlar, karnavallar və sair əyləncələr, o cümlədən fokus və zarafatlar üçün məmulatlar
 1151. Daraqlar, saç üçün şanalar və s.; saç üçün sancaqlar; saç burmaq üçün qısqaclar; aromatik pulvezatorlar və onların taxma ləvazimatı, kosmetika çəkmək üçün kirşan və tamponlar
 1152. Nümayişetdirmə məqsədləri üçün istifadə edilən cihazlar, aparatlar və modellər
 1153. Şamlar, fitillər və s.
 1154. Süni güllər, yarpaqlar, meyvələr və onların hissələri
 1155. Digər qruplara daxil edilməyən sair müxtəlif məmulatlar
 1156. Mədənçıxarma və emal sənayesi üçün qurğular
 1157. İstirahət və idman meydançaları üçün qurğular
 1158. Mədənçıxarma və emal sənayesi üçün qurğuların tikintisi üzrə tikinti-quraşdırma işləri
 1159. Açıq havada məsafəölçənlərin və idman
 1160. özüllərinin qurulması üzrə ümumtikinti işləri
 1161. Digər qruplara daxil edilməyən mülki-tikinti obyektlərinin tikintisi üzrə tikintiquraşdırma işlər
 1162. Hidroizolyasiya işləri
 1163. Ayaqaltıların quraşdırılması işləri
 1164. Svay işləri; özül işləri
 1165. Beton işləri
 1166. Polad inşaat konstruksiyalarının qurulması üzrə tikinti-quraşdırma işləri
 1167. Kərpic və daş hörgüsü
 1168. Yığma tikinti konstruksiyaları və yığma konstruksiyaların quraşdırılması işləri
 1169. Digər qruplara daxil edilməyən ixtisaslaşdırılmış tikinti-quraşdırma işləri
 1170. Qidalanmanın təmin edilməsi üzrə tam restoran xidmətləri
 1171. Dəmiryolu vaqon-restoranları və gəmilərdə yeməklərin təmin edilməsi üzrə xidmətlər
 1172. Özünəxidmət müəssisələrində yeməklərin təmin edilməsi üzrə xidmətlər
 1173. İçki və yeməklərin təmin edilməsi üzrə sair xidmətlər
 1174. Qadınlar və qızlar üçün bərbərxana xidmətləri
 1175. Kişilər və oğlanlar üçün bərbərxana xidmətləri
 1176. Kosmetika xidmətləri, manikür və pedikür
 1177. Bərbərlik, kosmetika xidmətləri, manikür və pedikür, evdə
 1178. Gözəllik salonlarının digər qruplara daxil edilməyən sair xidmətləri
certus