E-mail: info@certus.az

Ünvan

AZ1029, Bakı, Ə.Qayıbov 1222/22

Neft-qaz və neft-kimya məhsullarının sınağı

Neft-qaz və neft-kimya məhsullarının sınağı

Neft-qaz və neft-kimya məhsullarının sınağı üzrə aşağıda adları çəkilən sınaqlar həyata keçirilir :

 • Təbii qazda C6+ birləşmələrinin təyini.
 • Təbii qazda propanın miqdarının təyini.
 • Təbii qazda izobutanın miqdarının təyini.
 • Təbii qazda normal butanın miqdarının təyini.
 • Təbii qazda izopentanın miqdarının təyini.
 • Təbii qazda normal pentanın miqdarının təyini.
 • Təbii qazda karbon dioksidin miqdarının təyini.
 • Təbii qazda etanın miqdarının təyini.
 • Təbii qazda oksigenin miqdarının təyini.
 • Təbii qazda azotun miqdarının təyini.
 • Təbii qazda metanın miqdarının təyini.
 • Təbii qazda yuxarı istilik törətmənin təyini.
 • Təbii qazda aşağı istilik törətmənin təyini.
 • Təbii qazın nisbi sıxlığının təyini.
 • Təbii qazın sıxlığının təyini.
 • Təbii qazda yuxarı Vobbi ədədinin təyini.
 • Təbii qazda aşağı Vobbi ədədinin təyini.
 • Dizel yanacağının rəngin təyini.
 • Dizel yanacağının xarici görünüşünün təyini.
 • Dizel yanacağında naften turşularının təyini.
 • Dizel yanacağında qələvi ədədinin təyini.
 • Dizel yanacağında ümumi mexaniki qarışıqların təyini.
 • Dizel yanacağında metalların təyini.
 • Dizel yanacağında Politsiklik aromatik karbohidrogenlər(PAH) təyini.
 • Dizel yanacağında Kükürdün miqdarının təyini.
 • Dizel yanacağında Setan ədədinin təyini.
 • Dizel yanacağında Merkaptan kükürd və hidrogen sulfidin kütlə payının təyini.
 • Dizel yanacağında Turşu ədədinin təyini.
 • Dizel yanacağında Suyun miqdarının təyini.
 • Dizel yanacağında Alışma temperaturunun (açıq,qapalı) butada təyini.
 • Dizel yanacağında Fraksiya tərkibinin təyini.
 • Dizel yanacağında Filtrləşmə temperaturunun həddi təyini.
 • Dizel yanacağının sıxlığının təyini.
 • Dizel yanacağında Donma, bulanma temperaturunun təyini.
 • Dizel yanacağında Oksidləşmə sabitliyinin təyini.
 • Dizel yanacağında Külün miqdarının təyini.
 • Dizel yanacağında Kokslaşmanın miqdarının təyini.
 • Dizel yanacağında Kinematik özlülüyünün təyini.
 • Dizel yanacağında Mis lövhədə sınaq.
 • Dizel yanacağında Faktiki qətranlarının miqdarının təyini.
 • Dizel yanacağında Sürtünmə qabiliyyətinin təyini.
 • Kerosin Aviasiya yanacağında turşu və qələvi ədədinin təyini.
 • Kerosin Aviasiya yanacağında aromatiklərin təyini.
 • Kerosin Aviasiya yanacağında sulfatlaşmış külün miqdarının təyini.
 • Kerosin Aviasiya yanacağında istilik törətmənin təyini.
 • Kerosin Aviasiya yanacağında koks qalığının təyini.
 • Kerosin Aviasiya yanacağında bulanma nöqtəsinin təyini.
 • Kerosin Aviasiya yanacağında rəngin təyini.
 • Kerosin Aviasiya yanacağında mis lövhədə sınaq.
 • Kerosin Aviasiya yanacağında fraksiya tərkibinin təyini.
 • Kerosin Aviasiya yanacağında faktiki qətranların miqdarının təyini.
 • Kerosin Aviasiya yanacağında Qapalı butada alışma nöqtəsinin təyini.
 • Kerosin Aviasiya yanacağında karbohidrogenlərin təyini.
 • Kerosin Aviasiya yanacağında merkaptan və hidrogen sulfidin təyini.
 • Kerosin Aviasiya yanacağında metalların təyini.
 • Kerosin Aviasiya yanacağında üzvi xlorun və azotun təyini.
 • Kerosin Aviasiya yanacağında sınma əmsalının təyini.
 • Kerosin Aviasiya yanacağında kükürdün miqdarının təyini.
 • Kerosin Aviasiya yanacağında suyun miqdarının təyini.
 • Benzin yanacağında merkaptan kükürd və hidrogen sulfidin kütlə payının təyini.
 • Benzin yanacağında  kükürdün miqdarının təyini.
 • Benzin yanacağında turşu ədədinin təyini.
 • Benzin yanacağında fraksiya tərkibinin təyini.
 • Benzin yanacağında sıxlığın təyini.
 • Benzin yanacağında suda həll olan turşu və qələvilərin miqdarının təyini.
 • Benzin yanacağında yod ədədinin təyini.
 • Benzin yanacağında mis lövhədə sınaq.
 • Benzin yanacağında faktiki qətranların miqdarının təyini.
 • Benzin yanacağında oksigenatların miqdarının təyini.
 • Benzin yanacağında ətraflı karbohidrogen təhlili.
 • Benzin yanacağında oktan ədədinin təyini.
 • Benzin yanacağında benzolun miqdarının təyini.
 • Benzin yanacağında qurğuşunun təyini.
 • Benzin yanacağında induksiya dövrünün təyini.
 • Benzin yanacağında doymuş buxar təzyiqinin təyini.
 • Mühərrik yağlarında kinematik özlülüyün təyini.
 • Mühərrik yağlarında özlülük indeksinin təyini.
 • Mühərrik yağlarında kokslaşmanın təyini.
 • Mühərrik yağlarında külün kütlə payının təyini.
 • Mühərrik yağlarında turşu ədədinin təyini.
 • Mühərrik yağlarında suda həll olan turşu və qələvilərin miqdarının təyini.
 • Mühərrik yağlarında mexaniki qarışıqların miqdarının təyini.
 • Mühərrik yağlarında suyun miqdarının təyini.
 • Mühərrik yağlarında donma temperaturunun təyini.
 • Mühərrik yağlarında rəngin təyini.
 • Əyləc mayesində donma temperaturunun təyini.
 • Əyləc mayesinin sıxlığın təyini.
 • Əyləc mayesində fraksiya tərkibinin təyini
 • Əyləc mayesində xarici görünüşünün təyini.
 • Əyləc mayesində qələvi ədədinin təyini.
 • Əyləc mayesində hidrogen ionlarının qatılığının təyini .
 • Lay suları, tullantı sularında suda həll olan turşu və qələvilərin miqdarının təyini.
 • Lay suları, tullantı sularında sıxlığın təyini.
 • Lay suları, tullantı sularında xlorid duzlarının qatılığının təyini.
 • Lay suları, tullantı sularında metalların təyini.
 • Lay suları, tullantı sularında hidrogen ionlarının qatılığının təyini.
 • Lay suları, tullantı sularında ümumi mexaniki qarışıqların təyini.
 • Xam neftdə xlorid duzlarının qatılığının təyini.
 • Xam neftdə suyun miqdarının təyini.
 • Xam neftdə mexaniki qarışığın kütlə payının təyini.
 • Xam neftdə doymuş buxar təzyiqinin təyini.
 • Xam neftdə kükürdün miqdarının təyini.
 • Xam neftdə parafinin kütlə payı.
 • Xam neftdə fraksiya tərkibinin təyini.
 • Xam neftdə donma temperaturunun təyini.
 • Xam neftdə kinematik özlülüyün təyini.
 • Xam neftdə hidrogen sulfidin miqdarının təyini.
 • Xam neftdə metalların təyini.
 • Yodda yodun kütlə payının təyini.
 • Yodda uçucu olmayan qalığın kütlə payının təyini.
 • Yodda sulfatların kütlə payının təyini.
 • Yodda xlorid və bromidlərin kütlə payının təyini.
 • Su əsaslı-son qat strukturlu boyada görünüşün təyini.
 • Su əsaslı-son qat strukturlu boyada qatı maddələrin miqdarı təyini.
 • Su əsaslı-son qat strukturlu boyada özlülüyün təyini.
 • Su əsaslı-son qat strukturlu boyada su ilə durulaşdırma sınağı.
 • Su əsaslı-son qat strukturlu boyada saxlanılma təminatı.
 • Su əsaslı-son qat strukturlu boyada donmaya davamlılığın təyini.
 • Su əsaslı-son qat strukturlu boyada temperatura davamlılığın təyini.
 • Su əsaslı-son qat strukturlu boyada hidrogen ionlarının qatılığının təyini.
 • Su əsaslı-son qat strukturlu boyada örtülmə məsrəfi.
 • Su əsaslı-son qat strukturlu boyada suya davamlılığın təyini.
 • Su əsaslı-son qat strukturlu boyada qələviyə davamlılığın təyini.
 • Su əsaslı-son qat strukturlu boyada ovulma davamlılığının təyini.
 • Su əsaslı-son qat strukturlu boyada parlaqlığın ölçülməsi.
 • Su əsaslı-son qat strukturlu boyasının sıxlığının təyini.
 • Üzvi həlledici əsaslı son qat boyada nazikliyin (əzilmə) təyini.
 • Üzvi həlledici əsaslı son qat boyada quruma müddətinin təyini.
 • Üzvi həlledici əsaslı son qat boyada elastikliyin təyini.
 • Üzvi həlledici əsaslı son qat boyada yapışqanlılığın təyini.
 • Üzvi həlledici əsaslı son qat boyada suya davamlılığın təyini.
 • Üzvi həlledici əsaslı son qat boyada qələvi və turşulara qarşı davamlılığın təyini.
 • Üzvi həlledici əsaslı son qat boyada mineral yağlara qarşı davamlılığın təyini.
 • Laklarda (yağ əsaslı) rəngin təyini.
 • Laklarda (yağ əsaslı) kinematik özlülüyün təyini.
 • Laklarda (yağ əsaslı) əlif yağında həllolma qabiliyyətinin təyini.
 • Laklarda (yağ əsaslı) qaynar suya davamlılığın təyini.
 • Laklarda (yağ əsaslı) uçucu maddələrin miqdarının təyini.
 • Ayaqqabı boyasında suya davamlılığın təyini.
 • Ayaqqabı boyasında hidrogen göstəricisinin təyini.
 • Ayaqqabı boyasında uçucu olmayan maddələrin miqdarının təyini.
 • Ayaqqabı boyasında quruma müddətinin təyini.
 • Yol boyasında uçucu olmayan maddələrin kütlə payının təyini.
 • Yol boyasında kinematik özlülüyün təyini.
 • Yol boyasında suya davamlılığın təyini.
 • Yol boyasında 10%-li qələviyə davamlılığın təyini.
 • Yol boyasında 3%-li NaCl -ə davamlılığın təyini.
 • Yol boyasında quruma müddətinin təyini.
 • Yol boyasının sıxlığının təyini.
 • Yol boyasında yapışqanlılığın təyini.
 • Yol boyasında incəlik (qrindometr)-in təyini.
 • Tiner həlledicidə  həlledicilik qabiliyyətinin təyini.
 • Tiner həlledicidə  suyun kütlə payının təyini.
 • Tiner həlledicidə  turşu payının təyini.
 • Polivinilasetat yapışqanında hidrogen ionlarının qatılığının təyini.
 • Polivinilasetat yapışqanında xarici görünüşün təyini.
 • Polivinilasetat yapışqanında quru qalığın kütlə payının təyini.
 • Polivinilasetat yapışqanında tutma müddətinin təyini.
 • Polivinilasetat yapışqanında şaxtaya davamlılığın təyini.
 • Ağardıcı vasitədə hidrogen ionlarının qatılığının təyini
 • Ağardıcı vasitədə xarici görünüşün təyini.
 • Ağardıcı vasitədə aktiv xlorun miqdarının təyini.
 • Ağardıcı vasitədə yuma qabiliyyətinin təyini.
 • Xlorlu əhəngdə xarici görünüşün təyini.
 • Xlorlu əhəngdə aktiv xlorun miqdarının təyini.
 • Sabunda orqanoleptik göstəricilərin təyini.
 • Sabunda NaCl-in küttlə payının təyini.
 • Sabunda turşuluğun təyini.
 • Sabunda uçucu maddələrin miqdarının təyini.
 • Sabunda spirtdə həll olmayan maddələrin miqdarının təyini.
 • Sabunda suda həll olmayan maddələrin miqdarının təyini.
 • Sabunda cəmi aktiv maddələrin kütlə payının təyini.
 • Şampunda orqanoleptik göstəricilərin təyini.
 • Şampunda cəmi aktiv maddələrin kütlə payının təyini.
 • Şampunda hidrogen ionlarının qatılığının təyini.
 • Şüşə təmizləyici vasitədə parıltı nöqtəsinin təyini.
 • Şüşə təmizləyici vasitədə hidrogen ionlarının qatılığının təyini.
 • Şüşə təmizləyici vasitədə ələküstü qalınlığın təyini.
 • Sintetik yuyucu vasitədə temperatura qarşı davamlılığın təyini.
 • Sintetik yuyucu vasitədə hidrogen ionlarının qatılığının təyini.
 • Sintetik yuyucu vasitədə cəmi aktiv maddələrin kütlə payının təyini.
 • Paltar yumada istifadə olunan sabunda xarici görünüşün təyini.
 • Paltar yumada istifadə olunan sabunda yağ turşularının təyini
 • Paltar yumada istifadə olunan sabunda sodanın miqdarının təyini.
 • Monohidrat və susuz limon turşusunda sulfat ionlarının kütlə payının təyini.
 • Monohidrat və susuz limon turşusunda quru qalığın miqdarının təyini.
 • Monohidrat və susuz limon turşusunda limon turşusunun miqdarının təyini.
 • Avtomobillərin yuyulması üçün vasitədə təmizləmə qabiliyyəti (şüşədə)nin təyini.
 • Avtomobillərin yuyulması üçün vasitədə müxtəlif növ səthlər üçün təmizləmə qabiliyyətini təyini.
 • Avtomobillərin yuyulması üçün vasitədə ağartma qabiliyyətinin təyini.
certus