E-mail: info@certus.az

Ünvan

AZ1029, Bakı, Ə.Qayıbov 1222/22

Tikinti materiallarının sınağı

Tikinti materiallarının sınağı

Tikinti materiallarının sınağı üzrə aşağıda adı çəkilən tikinti materialların növləri əsasında fiziki-mexaniki göstəricilərinin müəyyənləşdirilməsi həyata keçirilir : 

BETON             

 • Beton kub nümunələrin sıxılmada möhkəmliyinin təyini
 • Beton qarışığının orta sıxlığının təyini
 • Beton qarışığının şaxtaya dözümlüyünün təyini
 • Betonda su udmanın təyini
 • Betonun nəmliyinin təyini
 • Betonun məsaməlik göstəricilərinin təyini
 • Beton qarışığının rahat yayılmasının təyini
 • Beton qarışığının plastikliyinin (sərtliyinin) təyini
 • Beton qarışığının hava həçminin miqdarının təyini
 • Beton qarışığının temperaturunun təyin
 • Beton və dəmir beton konstruksiyalarının naturada möykəmliyinin “Şmidt” çəkici ilə təyin edilməsi

SEMENT

 • Sementin narınlığının təyin edilməsi
 • Sementin orta sıxlığın təyini
 • Su – sement nisbətinin təyini
 • Sementin məsaməliliyinin təyini
 • Konusun yayılması
 • Normal qatılığı
 • Tutma müddətinin başlancığının və sonunun təyini
 • Suda qaynadıqdan sonra həcmin dəyişməsi
 • Sement tökmə sixlığının təyini
 • Nəmliyin təyini
 • Möhkəmlik həddinin əyilmədə təyini
 • Möhkəmlik həddinin sıxılmada təyini
 • Sementin suayırılmasi

QUM İNŞAAT İŞLƏRİ ÜCÜN (təbii və xırdalanmış)

 • Qumun qrupunun və sinifinin təyini
 • Qumun dənəvar və irilik modulunun təyini
 • Tozvari və gil hissəciklərinin miqdarının təyini
 • Yumrulanmış gillərin miqdarı
 • Həqiqi sıxlığın təyini kq/m3
 • Tökmə sıxlığının təyini kq/m3
 • Nəmliyin təyini

SIX DAĞ SÜXURLARINDAN ALINMIŞ QIRMADAŞ və ÇINQIL

 • Dənəvər tərkibinin təyini
 • Doğranmış  dənələrin %-lə miqdarının təyini
 • Yastı və iynəvari formalı dənələrin miqdarının təyini
 • Yeyilməyə  görə markasının təyini
 • Zəif  süxur dənələrinin miqdarının təyini
 • Şaxtaya davamlığının təyini
 • Toz və gil hissəciklərinin miqdarının təyini
 • Yumurlanmış gillərin miqdarının təyini
 • Tökülmə sıxlığının təyini
 • Nəmliyinin təyini
 • Su udmasının təyini
 • İNŞAAT GİPSLƏRİ
 • Xırdalığının təyini
 • Əyilmədə Təzyiqə qarşı müqavimətinin təyini
 • Sıxılmada Təzyiqə qarşı müqavimətinin təyini
 • Normal qatılığın təyin edilməsi
 • Tutma müddətinin  başlancığının və sonunun  təyini
 • Su udumunun təyini
 • Tökülmə sixlığının təyini
 • Nəmliyinin təyin

ƏHƏNG

 • Xırdalığının təyini
 • Tökülmə sixlığının  təyini
 • Nəmliyinin təyini
 • Əyilmədə Təziqə qarşı müqavimətinin təyini 
 • Sıxılmada Təziqə qarşı müqavimətinin tıyini 
 • Normal qatılığın təyin edilməsi (su-əhəng-sement) nisbəti
 • Buğ ilə qaynadıqdan sonra həcmin dəyişməsi

FABRİK KƏRPİCLƏRİ

 • Forma və görünüşünün yoxlanması
 • Ölçü yoxlanması (uzunluğu, eni, hündürlüyü)
 • Kərpicdəki dəliklərin ölçülərinin təyini
 • Kərpicdəki dəlik nisbətləri
 • Həçm çəkisi kq/m3 təyini

DAŞ SÜXURLARDAN DİVAR DAŞLARI          

 • Forma və görünüşünün yoxlanması
 • Ölçü yoxlanması (uzunluğu, eni, hündürlüyü)
 • Daşın tipi
 • 1m3 - Daşların sayı ədət
 • Orta sıxlığı ( həcm cəkisi) kq/m3
 • Su udmasının  təyini
 • Şaxtaya davamlılıq (sınağından sonra % itkisi)
certus