E-mail: info@certus.az

Ünvan

AZ1029, Bakı, Ə.Qayıbov 1222/22

RoHS2 Sertifikatı

RoHS2 Sertifikatı

RoHS2 Sertifikatı nədir?

RoHS direktivi (Təhlükəli Maddələrin Məhdudlaşdırılması) elektrik və elektronik məhsullardakı bəzi təhlükəli kimyəvi maddələrin məhdudlaşdırılması üçün hazırlanmışdır və 2003-cü ildə dərc edilmişdir (Direktiv 2002/95 / EC).

Ölkəmizdə bu təlimat Ətraf və Meşə Nazirliyi tərəfindən 2008-ci ildə Elektrik və Elektron Cihazlarında Bəzi Təhlükəli Maddələrin İstifadəsinin məhdudlaşdırılmasına dair Əsasnamə olaraq yayımlandı (bu tənzimləmə EEE Tüzüğü olaraq bilinir).

Sözügedən direktivlə qadağan olunmuş kimyəvi maddələr və müəyyən edilmiş limit dəyərlər aşağıdakılardır:

•            Qurğuşun (ən yüksək 1000 ppm)

•            Merkuri (ən yüksək 100 ppm)

•            Kadmiyum (ən yüksək 100 ppm)

•            Üstəlik 6 valentlik Krom (ən yüksək 1000 ppm)

•            Polibromid bifenil (maksimum 1000 ppm)

•            Polibromid bifenil eter (maksimum 1000 ppm)

Bununla birlikdə, RoHS direktivi daha sonra yenidən nəzərdən keçirildi və 2011-ci ildə məhdudlaşdırılan kimyəvi maddələrin əhatə dairəsi genişləndirildi (Direktiv 2011/65 / AB). RoHS2 olaraq bilinən bu təlimatda, əhatə dairəsinə aşağıdakı kimyəvi maddələr əlavə edildi:

•            Bis (2-etilheksil) ftalat (maksimum 1000 ppm)

•            Butil benzil ftalat (maksimum 1000 ppm)

•            Dibutil ftalat (maksimum 1000 ppm)

•            Diizobutil ftalat (maksimum 1000 ppm)

2013-cü ildə nəşr olunan RoHS2 direktivi ilə, təhlükəli kimyəvi maddələrin və elektrik və elektron cihazlarda istifadə ediləcək miqdar məhdudiyyətlərinin əhatəsi genişləndirildi. Bu yeni təlimatla təhlükəli maddələrin istehsal prosesinə girməsinin qarşısını almaq və bu maddələri tullantı axınından uzaqlaşdırmaq məqsədi daşıyır. Yeni avadanlıq kateqoriyasındakı məhdudiyyətlər genişləndirilərkən, Avropa Birliyi ölkələrində tətbiq olunan oxşar qanuni tənzimləmələr uyğunlaşdırıldı və daha sadə və təsirli bir yanaşma hədəfləndi.

RoHS2 direktivinin gətirdiyi digər bir vacib tənzimləmə, istehsalçı şirkətlərin artıq CE işarəsini vermək məcburiyyətində qalmasıdır. Bu vəziyyətdə şirkətlər CE işarəsi tətbiqetmə prinsiplərinə uyğun hərəkət etməli və bütün qanuni öhdəliklərini yerinə yetirdiklərini bildirən Avropa Birliyi uyğunluq bəyannaməsi hazırlamalıdırlar.

Bu yeni qaydalara tibbi cihazlar, in vitro tibbi cihazlar, qeyri-sənaye monitorinqi və nəzarət cihazları və sənaye nəzarət və nəzarət cihazları daxildir.

22 İyul 2019 tarixindən etibarən RoHS tətbiqi, məhsulların növü, dizaynı və təyinatından asılı olmayaraq hər növ elektrik və elektron məhsullarına tətbiq ediləcəkdir.

RoHS2 Sertifikatı müəssisələrə hansı üstünlükləri verir?

Müəssisələr 2003-cü ildə başlayan RoHS tətbiqindən faydalandıqları üçün, RoHS2 tətbiqetməsindən də getdikcə daha çox faydalanmışlar. Yenidən genişlənən səmt əsasında şirkətlər, RoHS2 Sertifikatı ilə insan sağlamlığına və təbii mühitin qorunmasına verdikləri əhəmiyyəti sübut etdilər. Əslində, elektrik və elektronik məhsulların Avropa Birliyi ölkələrinə və digər ölkələrə RoHS2 Sertifikatı olmadan satılması mümkün deyil.

Eynilə, CE işarəsinin tətbiqi, Avropa Birliyi ölkələrində tətbiq olunmasına baxmayaraq qısa müddətdə geniş yayılmış və bütün dünyada tanınan və axtarılan bir tətbiq halına gəlmişdir, eyni şəkildə RoHS2 tətbiqi hamı tərəfindən qəbul edilmişdir insan sağlamlığı və təbii mühitin qorunması ilə əlaqəli ölkələr. Üstəlik, RoHS2 direktivi məhdudlaşdırılan kimyəvi maddələrin məhsullarda CE işarəsi ilə istənilən dəyərlər daxilində istifadə edildiyini göstərir.

Bu vəziyyətdə CE nişanına və RoHS2 direktivlərinə uyğun olaraq istehsal edən şirkətlər həm Avropa Birliyi ölkələrində həm də digər xarici ölkələrdə istehlakçılara məhsullarını təqdim edə biləcəklər. Bu, təbii olaraq şirkətlərin nüfuzunu gücləndirəcək və rəqabət qabiliyyətlərini artıracaqdır.

RoHS2 Sertifikatı niyə vacibdir?

Elektrik və elektron avadanlıq istehsal edən bütün istehsalçılar, səlahiyyətli nümayəndələr, idxalatçılar və distribyutorlar qanuni qaydalara riayət etməlidirlər. Bununla birlikdə, RoHS-in əhatə etdiyi müəssisələrin riayət etməsi lazım olan bəzi yeni proseslər və sənədləşdirmə tələbləri var. Distribyutorlar xaricində hər hansı bir müəssisə müvafiq uyğunluğu təmin etməlidir.

Məhdudlaşdırılmış təhlükəli kimyəvi maddələrin elektrik və elektron məhsullar atıldığı zaman, yəni tullantı olduqda idarə olunması asan deyil. Buna görə də, bu materialları tullantı axınından uzaq tutmaq üçün dövrün başlanğıcında, yəni istehsal zamanı bəzi məhdudiyyətlərin tətbiq edilməsi məqsədəuyğun hesab edilmişdir.

Yeni RoHS2 qaydaları 2 yanvar 2013-cü il tarixində qüvvəyə minmiş və 2002-ci ildə qüvvəyə minmiş RoHS qaydalarını əvəz etmişdir. Yeni qaydalar həm təhlükəli maddələrin əhatə dairəsini genişləndirdi, həm də CE işarəsini tətbiq etdi. Bundan əlavə, istehsalçılar artıq bütün qanuni öhdəliklərə əməl etdiklərini bildirən uyğunluq bəyannaməsi hazırlamalıdırlar. Üstəlik, yalnız istehsalçılar deyil, idxalatçılar və səlahiyyətli nümayəndələr də uyğunluq sertifikatları hazırlamalıdırlar.

Məhdud kimyəvi maddələr nədir və tətbiq olunan limit dəyərlər yuxarıda izah edilmişdir. Məhdudiyyətlər, 22 İyul 2021-dən etibarən vitro da daxil olmaqla bütün tibbi cihazlar və sənaye məhsulları da daxil olmaqla bütün nəzarət və nəzarət cihazları üçün tətbiq ediləcəkdir.

Bəzi EEE növləri (Elektrik və Elektron Cihazlarında Bəzi Təhlükəli Maddələrin istifadəsinin məhdudlaşdırılması Qaydaları ilə əhatə olunan maddələr), bəzi hallarda məhdudiyyətlərdən azad edilir. Məsələn, hərbi məqsədlər üçün xüsusi hazırlanmış və ya milli təhlükəsizlik üçün tələb olunan avadanlıq, aktiv tibbi implantlar, fotovoltaik panellər, tədqiqat və inkişaf üçün xüsusi hazırlanmış avadanlıq (peşəkar istifadə üçün), motorlu mühərriklə peşəkar istifadə üçün yoldan kənar maşınlar, geniş miqyaslı stasionar sənaye avadanlığı, genişmiqyaslı sabit qurğular və digər azadolunan avadanlıqların bir hissəsi olmaq üçün xüsusi hazırlanmış avadanlıq kimi.

Nəticə

Bir sözlə, elektrik və elektron avadanlıq istehsal edən şirkətlər, bəzi təhlükəli maddələrin bu cür cihazların istifadəsini məhdudlaşdıran RoHS2 qaydalarına uyğun olmasını təmin etmək məcburiyyətindədirlər. Bu çərçivədə məhsulların dizaynı və istehsalının RoHS2 ilə uyğun olmasını təmin etməli və effektiv istehsal nəzarət sistemləri yaratmalıdır. Həm də uyğunluğu göstərən texniki sənədlər hazırlamalıdır. Şirkətlər bütün texniki sənədləri və uyğunluq bəyannaməsini 10 il saxlamalıdırlar. Bunlar tamamlandıqdan sonra şirkətlər məhsula CE işarəsini qoya bilər. Bu arada məhsulların ömrü boyunca uyğun qalmasını təmin edən prosedurlar qurulmalıdır. Nədənsə geri çağırılması lazım olan məhsullar üçün qeydlər aparılmalı və tədarük zəncirinizin üzvləri bu məsələlər barədə məlumatlandırılmalıdır.

RoHS2 qaydalarına riayət etmək üçün şirkətlərin təsirli istehsal nəzarətləri olmalıdır.

Müvafiq qaydalara uyğunluğunu nümayiş etdirmək üçün texniki sənədləri tərtib etmək və texniki sənəddə saxlamaq şirkətlər tərəfindən məsuliyyət daşıyır. Bu sənəddə məhsulların dizaynı, istehsalı və istismarı barədə ətraflı məlumat olmalıdır. Bu səbəbdən şirkətin RoHS2 tələblərinə cavab verdiyini qiymətləndirməyə imkan verən vacib bir sənəddir.

Bu öhdəliklərə uyğunluğun göstərilməsinə kömək etmək üçün EN 63000 standartı Avropa Standartları Təşkilatı tərəfindən dərc edilmişdir. Bu standart şirkəti qiymətləndirmək və lazımi texniki məlumatları və sənədləri təqdim etmək üçün bir şablon yaradır. Firma uyğunlaşdırılmış bir standart istifadə etməyibsə, qaydalar texniki tələblərə cavab verdiyini göstərməlidir.

Bu standart TSE tərəfindən : TS EN IEC 63000 Elektrik və elektronik məhsulların təhlükəli maddələrin məhdudlaşdırılmasına görə qiymətləndirilməsi üçün texniki sənədlər başlığı altında dərc olunur.


Əvvəlki Yazı: RoHS Sertifikatı Növbəti Yazı: ECOmark Sertifikatı
certus