E-mail: info@certus.az

Ünvan

AZ1029, Bakı, Ə.Qayıbov 1222/22

Boyaq maddələri və piqmentlər

Boyaq maddələri və piqmentlər

Bu kateqoriya üzrə "CERTUS" MMC tərəfindən aşağıdakı məhsullar sertifikatlaşdırılır :

Oksidlər, peroksidlər və hidroksidlər, Sink oksidi və peroksidi; titan oksidi, Sink oksidi və peroksidi, Titan oksidləri, Xrom, manqan, qurğuşun və mis oksidi və peroksidi, Xrom oksidləri və hidroksidləri, Manqan oksidləri, Qurğuşun oksidləri, Mis oksidləri və hidroksidləri, Sair metalların oksid, peroksid və hidroksidləri, Dəmir oksidləri və hidroksidləri, Kobalt oksidləri və hidroksidləri, Litium və vanadium oksidləri və hidroksidləri, Nikel oksidləri və hidroksidləri, Sair metal oksidləri və hidroksidləri, Taninlər və ya boyayıcı ekstratlar, taninlər və onların törəmələri; digər qruplara daxil edilməyən boyaq maddələri, Sintetik üzvi boyaq maddələri və onların əsasında alınan məhsullar; flüoresent cilalayıcı amillər və ya lüminofor şəklində istifadə edilən sintetik üzvi maddələr; boyayıcı laklar və onların qatışıqları, Dispers boyaq maddələri və onların əsasında qatışıqlar, Turşu boyaq maddələri və əsasları, Əsaslı boyaq maddələri və onların əsasında qatışıqlar, Vasitəsiz boyaq maddələri və onların əsasında qatışıqlar, Ağardıcı kimi istifadə edilən sintetik üzvi maddələr, Boyaq lakları, Bitki mənşəli aşılayıcı ekstraktlar; taninlər və onların törəmələri, bitki və ya heyvan mənşəli boyayıcı maddələr, Bitki mənşəli aşılayıcı ekstraktlar, Bitki və ya heyvan mənşəli boyaq maddələri, Sintetik üzvi tanin maddələri; qeyri-üzvi tanin maddələri; tanin preparatları; tanindən əvvəl enzimatik preparatlar, Sintetik üzvi və qeyri-üzvi tanin (aşılayıcı) maddələri, Sintetik qeyri-üzvi tanin (aşılayıcı) maddələri, Digər qruplara daxil edilməyən boyaq maddələri; lüminifor kimi istifadə edilən qeyri-üzvi məhsullar

Məhsulların sertifikatlaşdırılması - Uyğunluq sertifikatı

certus