E-mail: info@certus.az

Ünvan

AZ1029, Bakı, Ə.Qayıbov 1222/22

Kağız və karton

Kağız və karton

Bu kateqoriya üzrə "CERTUS" MMC tərəfindən aşağıdakı məhsullar sertifikatlaşdırılır :

Qəzet kağızı, əllə tökülən kağız və sair təbaşirlənməmiş kağız və ya qrafik işlər üçün karton, Rulonlarla və ya vərəqlərlə qəzet kağızı, Əllə tökülən kağız və karton, Fotoya, istiliyə və elektrikə həssas kağız üçün əsas kimi istifadə edilən kağız və karton; surətçıxarma kağızı üçün əsas; divar kağızı üçün əsas, Foto-istilik və elektrikə həssas kağızlar üçün əsas olan kağız və karton, Köçürücü kağızlar üçün əsas olan kağız, Divar kağızı üçün əsas olan kağız, Qrafik məqsədlər üçün sair kağız və karton, Səthi sıxlığı 40 q/kv.m-dən az olan qrafik məqsədli kağız, karton, Səthi sıxlığı 40-150 q/kv.m olan qrafik məqsədli kağız, karton, Səthi sıxlığı 150 q/kv.m-dən çox olan qrafik məqsədli kağız, karton, Tualet və ya gigiyena kağızı, kağız dəsmallar və ya salfetlər, sellüloz vata, sellüloz liflərindən parça, Tualet və ya gigiyena kağızı, kağız dəsmallar və ya salfetlər, sellüloz vata, sellüloz liflərindən parça, Məişət-təsərrüfat və sanitar-gigiyena təyinatlı kağız; sellüloz vatası, Məişət-təsərrüfat təyinatlı qırışdırılmış kağız, papiros kağızı, Sair məişət-təsərrüfat təyinatlı kağız, Təbaşirlənməmiş tara kartonu, Ağardılmamış, örtüksüz kraflayner, Ağardılmamış tara kartonu, Sair tara kartonu, Ağardılmış kraftlayner; örtüklü kraftlayner, Yarım kimyəvi büzmələnmiş kağız, Təkrar istifadə olunmuş büzmələnmiş kağız və sair büzmələnmiş kağız, Təbaşirlənməmiş çoxqatlı kağız və karton, Bütün qatları ağardılmış çoxqatlı kağız və karton, Yalnız üst qatı ağardılmış çoxqatlı kağız və karton, Yalnız çöl qatları ağardılmış çoxqatlı kağız və karton, Sair çoxqatlı kağız və karton, Örtüksüz kağız, Örtüksüz kraft kağız; kisələr hazırlamaq üçün kreplənmiş və ya büzmələnmiş kraft-kağız, Kisə üçün kreplənməmiş və ya büzmələnməmiş kraft-kağız, Sair kraft-kağız, Kisə üçün kreplənmiş və ya büzmələnmiş kraftkağız, Sulfidlənmiş qablaşdırma kağızı və sair örtüksüz kağız (məktub yazmaq, çap eləmək və ya sair qrafik məqsədlər üçün istifadə edilən kağızlardan başqa), Sulfitlənmiş qablaşdırma kağızı, Böyük rulon və vərəqlərdə filtr kağızı və kartonu, Üzlük karton üçün əsas olan kağız və karton, Səthi sıxlığı 150 q/kv.m az olan sair kağız və karton, Səthi sıxlığı 150 q/kv.m az olan büzmələnmək üçün kağız və karton, Səthi sıxlığı 150-225 q/kv.m olan kağız və karton, Səthi sıxlığı 225 q/kv.m-dən çox olan kağız və karton, Süzgəc kağızı və karton; tikinti üçün karton, Format üzrə kəsilməyən papiros kağızı, Format üzrə kəsilməyən papiros kağızı, Sair təbaşirlənməmiş kağız və karton, Örtüksüz karton (məktub yazmaq, çap eləmək və ya qrafik məqsədlə istifadə edilənlərdən başqa) Örtüksüz, çöl qatı ağardılmış karton, Sair örtüksüz karton,  Bitki perqamenti, yağkeçirməyən kağız, kalka və perqamin, sair şirələnmiş şəffaf və ya yarımşəffaf kağız, Bitki perqamenti, yağkeçirməyən kağız, kalka və perqamin, sair şirələnmiş şəffaf və ya yarımşəffaf kağız, Bitki perqamenti, Yağkeçirməyən kağız, Kalka, Perqamin və sair şəffaf və ya yarımşəffaf cilalanmış kağız, Emal edilmiş kağız və karton, Təbaşirlənməmiş və hopdurulmamış çoxqatlı kağız karton, Qatları bitum və s. birləşdirilmiş çoxlaylı kağız, Samandan hazırlanan da daxil edilməklə çoxqatlı kağız və karton, Kreplənmiş, büzmələnmiş, naxış basılmış və ya perforasiya edilmiş kağız və karton, Kreplənmiş və naxış basılmış kraft-kağız (kisə kağızından başqa), Büzmələnmiş, kreplənmiş və s. digər kağız və karton, Təbaşirlənmiş, kaolin, yaxud qeyri-üzvi maddələrlə örtülmüş məktub yazmaq, çap etmək üçün və sair qrafik məqsədlər üçün istifadə edilən kağız və karton, Səthi sıxlığı 150 q/kv.m-dən çox olmayan təbaşirlənmiş kağız, Səthi sıxlığı 150 q/kv.m-dən çox olan təbaşirlənmiş yazı kağızı, Təbaşirlənmiş yüngül yazı kağızı, Sair təbaşirlənmiş yazı kağızı, Məktub yazmaq, çap etmək və ya sair qrafik məqsədlər üçün istifadə edilən kağızdan başqa, kaolin, yaxud sair qeyri-üzvi maddələr ilə örtülmüş kraft-kağız, Sair təbaşirlənmiş kraft-kağız, yazı kağızından başqa, Təbaşirlənmiş, ağardılmış kağız, Sair təbaşirlənmiş kağız, Məktub yazmaq, çap etmək və ya sair qrafik məqsədlər üçün istifadə edilən kartondan başqa, kaolin, yaxud sair qeyri-üzvi maddələr ilə örtülmüş kraft-karton, Sair təbaşirlənmiş kraft-karton, yazı üçün olan kartondan başqa, Təbaşirlənmiş, ağardılmış karton, Sair təbaşirlənmiş karton, Rulonlarla və ya vərəqlərlə surətçıxarma kağızı, özüsurətçıxaran kağız, sair surətçıxarma və ya üzköçürmə kağızı, Karbonlu və oxşar üzköçürmə kağızı, Eni 36 sm-dən çox olan özüüzköçürən kağız, Sair üzköçürən kağız, Rulonlarla və ya vərəqlərlə təbaşirlənmiş, hopdurulmuş, örtüklü, rənglənmiş və ya çap işarələri vurulmuş kağız, karton, sellüloz vata və sellüloz liflərdən parça, Qudronlanmış, bitumlanmış və asfaltlanmış kağız və karton, Özüyapışan kağız və karton, Təbaşirlənmiş və plastik kütlə ilə laminə edilmiş kağız və karton, Təbaşirlənmiş parafin, yağ və ya qliserinlə örtülmüş kağız və karton, Sair kağız, karton, sellüloz vata və sellüloz liflərdən parçalar, Kağız və karton tullantıları və makulatura, Kaolin, yaxud sair qeyri-üzvi maddələrlə örtülmüş çöl qatı ağardılmış karton (məktub yazmaq, çap etmək üçün və sair qrafik məqsədlə istifadə edilən kartondan başqa), Kaolin, yaxud sair qeyri-üzvi maddələrlə örtülmüş sair karton (məktub yazmaq, çap etmək üçün və sair qrafik məqsədlə istifadə edilən kartondan başqa)

Məhsulların sertifikatlaşdırılması - Uyğunluq sertifikatı

certus