E-mail: info@certus.az

Ünvan

AZ1029, Bakı, Ə.Qayıbov 1222/22

Sair əsas qeyri-üzvi kimyəvi maddələr

Sair əsas qeyri-üzvi kimyəvi maddələr

Bu kateqoriya üzrə "CERTUS" MMC tərəfindən aşağıdakı məhsullar sertifikatlaşdırılır :

torium; digər radioaktiv elementlər, Təmizlənmiş uran və plutonium və onların birləşmələri, Tükənmiş uran, torium və onların birləşmələri, Sair radioaktiv elementlər və izotoplar və onların birləşmələri; ərintilər, dispersiyalar, keramik məhsullar və qarışıqlar, izotoplar və onların birləşmələri, Nüvə reaktorları üçün şüalandırılmamış yanacaq elementləri (kassetlər), Digər qruplara daxil edilməyən kimyəvi elementlər; qeyri-üzvi turşular və birləşmələr, Metalloidlər, Xlor, yod, ftor və brom, Kükürd, Sair karbohidrogenlər, Bor, tellur, Silisium , Fosfor, Arsen, Selen,Qeyri-metalların halogenid və kükürd birləşmələri, Qələvilər və qələvi-torpaq metalları; nadir torpaq metalları, skandium və ittrium; civə, Qələvi metallar, Kalsium, Stronsium və barium, Qələvi-torpaq metallar, skandium və ittrium, Civə, Hidrogen xlorid; oleum; fosfat anhidridi; sair qeyri-üzvi turşular, silisium və kükürd 4-oksid, Xlor turşuları, Kükürd turşuları, Fosfor turşuları və anhidridi, Bor oksidləri və turşuları, Hidrogen ftor, silisium və kükürd dioksidləri, Oksidlər, hidroksidlər və peroksidlər; hidrazin və hidroksilamin onların qeyri-üzvi duzları, Natrium hidroksid, Kalium hidroksid, Natrium və kalium peroksidləri, Maqnezium, stronsium və barium hidroksid və peroksidləri, Alüminium hidroskidi, Hidrazin və hidroksilamin və onların qeyri-üzvi duzları, Metal halogenidləri, hipoxloritlər, xloratlar və perxloratlar, Metal halogenidləri, Ftorsilikat, ftoralüminat və ftorlu sair kompleks duzları, Ammonium xloriddən başqa xloridlər, Xloroksidlər, mis və s. metalların xlor hidroksidləri, Bromid və bromoksidlər; yodit və yodoksidlər, Hipoxloritlər, xloratlar və perxloratlar, Sulfidlər, sulfatlar; nitratlar, fosfatlar və karbonatlar, Sulfidlər, sulfitlər və sulfatlar, Fosfinatlar, fosfonatlar, fosfatlar və polifosfatlar, Kalium nitratdan başqa nitratlar, Fosfinat və fosfonatlar, Mononatriumfosfat və dinatriumfosfat, Kalsiumhidrofosfat, Trinatriumfosfat, kaliumfosfat və s.kalsiumfosfatlar, Natriumtripolifosfat, Karbonatlar, Natrium karbonat, Natrium hidrokarbonat, Kalium karbonat, Kalsium karbonat, Barium karbonat, Qurğuşun karbonat, Sair karbonatlar, Sair metalların duzları, Oksometal və peroksometal turşularının duzları, qiymətli metalların kolloidləri, Alüminatlar, Sink və qurğuşun xromatları, Natrium və kalium dixromatları, sair xromatlar və pereksixromatlar, Manqanit, manqanat və permanqanatlar, Molibdatlar, Volframatlar, Okso- və peroksometal turşularının sair duzları, Qiymətli metallar və onların kolloid birləşmələri, Digər qruplara daxil edilməyən sair qeyri-üzvi birləşmələr, o cümlədən distillə edilmiş su, amalqamlar(qiymətli metalların amalqamlarından başqa), Distillə edilmiş su, Sair qeyri-üzvi birləşmələr, Sair əsas qeyri-üzvi kimyəvi maddələr, Ağır su; digər qruplara daxil edilməyən izotoplar və onların birləşmələri, Sianidlər və kompleks sianidlər; fulminatlar, sianatlar və tiosianatlar; silikatlar; boratlar; perboratlar; sair qeyri-üzvi turşuların və peroksid turşularının duzları, Hidrogen peroksid, Fosfidlər; karbidlər; hidridlər; nitridlər; azidlər, silisidlər və boridlər, Nadir torpaq metalları, ittrium və skandium birləşmələri, Sublimasiya edilmiş, çökdürülmüş və kolloid kükürddən başqa, təmizlənmiş kükürd, Yandırılmış dəmir piritləri (yandırılmış dəmir kolçedanı), Pyezoelektrik kvars; sair emal olunmamış sintetik və ya bərpa edilmiş qiymətli və ya yarımqiymətli daşlar

Məhsulların sertifikatlaşdırılması - Uyğunluq sertifikatı

certus