E-mail: info@certus.az

Ünvan

AZ1029, Bakı, Ə.Qayıbov 1222/22

Emal edilmiş neft məhsulları

Emal edilmiş neft məhsulları

Bu kateqoriya üzrə "CERTUS" MMC tərəfindən aşağıdakı məhsullar sertifikatlaşdırılır :

Briketlər, kürəşəkilli və oxşar bərk yanacaqlar, Daş kömürün emalından alınan briketlər və oxşar bərk yanacaqlar, Liqnitin emalından alınan briketlər və oxşar bərk yanacaqlar, Torfun emalından alınan briketlər və oxşar bərk yanacaqlar, Maye yanacaq və qaz; sürtkü yağları, Motor yanacağı (benzin), o cümlədən aviasiya benzini, Aviasiya benzini, Avtomobil benzini, Aİ-98, Aİ-96, Aİ-95, Aİ-92, Aİ-80, Aİ-76, Sair benzin, Benzin tipli reaktiv yanacaqlar, Yüngül neft məhsulları, yüngül distillatlar (başqa kateqoriyaya aid edilməmiş), Xüsusi benzinlər, uayt-spirit, Nafta (ilkin emal benzini) Sair yüngül distillyatlar, Kerosin (ağ neft), Ağ neft tipli reaktiv yanacaq, Qazoyllar (dizel yanacağı), Yay dizel yanacağı, Qış dizel yanacağı, Məişət soba yanacağı, Sair dizel yanacağı, Digər qruplara daxil edilməyən neftin krekinqindən alınan sair orta fraksiya məhsulları, neftin orta distilyatları, Digər qruplara daxil edilməyən neft yanacağı, Yanacaq mazutu, gəmilər üçün , Yanacaq mazutu, sənaye və s.üçün,  Mühərrik yanacağı, Mühərrik yanacağı DT, Mühərrik yanacağı DT (orta və az dövrlü mühərriklər üçün), Digər mazutlar, Sürtkü neft yağları; ağır distillatlar (başqa kateqoriyaya aid edilməmiş), Mühərrik yağları, Hidravlik yağlar, Sənaye yağları, Elektroenergetika yağları, Transmissiya yağları, Kompressor və turbin yağları, Texnoloji yağlar, Sair yağlar, Neft qazları və qaz halında olan digər karbohidrogenlər, təbii qaz istisna olmaqla, Propan və butan, mayeləşdirilmiş, Etilen, propilen, butilen, butadien və digər neft qazları və ya qaz halında olan karbohidrogenlər, təbii qaz istisna olmaqla, Mayeləşdirilmiş etilen, Mayeləşdirilmiş propilen, Propan-propilen, Mayeləşdirilmiş butilen, Butan-butilen, Mayeləşdirilmiş butadiene, Hidrogen tərkibli qaz,  Sair karbohidrogenlər, Digər neft məhsulları, Vazelin (petrolatum), bərk parafin; neft parafini və digər mum və parafinlər, Neft koksu; neft bitumu və neft məhsullarının digər qalıqları, Neft koksu; neft bitumu və neft məhsullarının digər qalıqları, Neft koksu, Neft bitumu, Naften (neft) turşularının distillate, Qudron, Yüngül fleqma

Məhsulların sertifikatlaşdırılması - Uyğunluq sertifikatı

certus