E-mail: info@certus.az

Ünvan

AZ1029, Bakı, Ə.Qayıbov 1222/22

Ət məhsulları və ev quşlarının ətindən alınan məhsullar

Ət məhsulları və ev quşlarının ətindən alınan məhsullar

Bu kateqoriya üzrə "CERTUS" MMC tərəfindən aşağıdakı məhsullar sertifikatlaşdırılır :

Ətdən, içalatdan və mal-qara qanından konservləşdirilmiş və hazır məhsullar, Duzlanmış, qaxac edilmiş, yaxud hisə verilmiş donuz əti, cəmdəyi (bekon və donuz budu), Duzlanmış, qaxac edilmiş, yaxud hisə verilmiş sümükdən ayrılmamış bud əti, kürək və onların hissələri, Donuzun duzlanmış, qaxac edilmiş və ya hisə verilmiş döş əti və onun hissələri, Duzlanmış, qaxac edilmiş və ya hisə verilmiş sair donuz əti, Duzlanmış, qaxac edilmiş və ya hisə verilmiş sair mal əti, Duzlanmış, şorabaya qoyulmuş, qurudulmuş, qaxac edilmiş, yaxud hisə verilmiş sair ət və yeyilən içalat, Duzlanmış, qaxac edilmiş və ya hisə verilmiş qoyun əti, Duzlanmış, qaxac edilmiş və ya hisə verilmiş sair ət; ət və ya içalat unu, Qan da daxil olmaqla, ətdən, içalatdan kolbasa, sosiska və oxşar məhsullar, Kolbasa, İçalat kolbasası, Qeyri-içalat kolbasası, Qara ciyər məhsulları, Qaz və ördək qara ciyərindən hazır məhsullar, Sair heyvanların qara ciyərindən hazır məhsul və ya konservlər, Ev quşu ətindən məhsullar, Hind toyuğu ətindən hazır məhsul və ya konservlər, Sair ev quşlarının ətindən hazır məhsul və ya konservlər, Donuz ətindən məhsullar, Donuz budu və onun hissələrindən hazır məhsul və ya konservlər, Donuzun kürək hissəsindən hazır məhsul və ya konservlər, Donuz ətindən, qatışıqlar da daxil edilməklə hazır xörəklər, Donuz ətindən, qatışıqlar da daxil edilməklə sair məhsullar, Mal və dana ətindən hazır məhsullar, Mal və dana ətindən hazır xörəklər, Mal və dana ətindən hazır məhsullar, xörəklərdən başqa, Ətdən, balıqdan və su onurğasızlarından şirə və ekstratlar, Ətdən və sair yeyilən içalatdan digər məhsullar, qan da daxil olmaqla, İnsanın qidalanması üçün yararlı olmayan ət tozu, unu və qranulası, cızdağ, Ət və ət məhsullarının istilik və sairlə emalı üzrə xidmətlər ət və ev quşları ətinin konservləşdirilməsi və istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları, Ət və ət məhsullarının istilik və sairlə emalı üzrə xidmətlər, Ətin sümükdən ayrılması, Ətin duzlanması, Ətin qaxac edilməsi, Ətin hisə verilməsi, Ətin emalı üzrə sair xidmətlər

Məhsulların sertifikatlaşdırılması - Uyğunluq sertifikatı

certus