E-mail: info@certus.az

Ünvan

AZ1029, Bakı, Ə.Qayıbov 1222/22

Toxuculuq ipliyi və sapları

Toxuculuq ipliyi və sapları

Bu kateqoriya üzrə "CERTUS" MMC tərəfindən aşağıdakı məhsullar sertifikatlaşdırılır :

Yun piyi (lanolin də daxil edilməklə) ,Əyirmə üçün hazırlanmış toxuculuq lifləri, Xam ipək (eşilməmiş), İpək lifi, Yun lifi, Daranmış pambıq lif, Didilmiş, əyrilməmiş kətan lifi, Emal edilmiş, əyrilməmiş lifli bitki lifləri, Yağsızlaşdırılmış və ya kardodaranmış, kardodaranmamış və ya daraqla daranmamış yun, Daranmış heyvan yunu və ya tükündən qalan tullantılar, Yunun və ya heyvanların nazik və qalın tüklərinin daranması, Daranmış və ya kardodaranmış heyvan yunu və ya kobud tükü, Daranmış və ya kardodaranmış pambıq, Emal edilmiş, əyrilməmiş cut və sair toxuculuq lifləri (kətan, əsil çətənə və ramidən başqa), Emal edilmiş,əyrilməmiş sair toxuculuq bitki lifləri, Əyirmə üçün hazırlanmış süni toxuculuq ştapel lifləri, Əyirmə üçün daranmış, kardodaranmış və ya başqa cür emal edilmiş sintetik ştapel lifləri, Sintetik ştapel ipliyi, Əyirmə üçün daranmış, kardodaranmış və ya başqa cür emal edilmiş süni ştapel lifləri,  Süni ştapel ipliyi, İpək ipliyi və əyirmədən qalan tullantılar, İpək ipliyi və əyirmədən qalan tullantılar, Daranmamış ipək tullantıları, Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış və ya qablaşdırılmamış yun ipliyi; heyvanların zərif və ya kobud tükü və at tükündən iplik, Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış və ya qablaşdırılmamış yun ipliyi; heyvanların zərif və ya kobud tükü və at tükündən iplik, Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış yun iplik, Pambıq ipliyi; pambıq tikiş sapları, Pambıq ipliyi, Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış pambıq ipliyi, Pambıq tikiş sapları, Sair toxuculuq bitki liflərindən pambıq ipliyi (kətan, jut, kokos lifi və əsil çətənə); kağız ipliyi, Kətan ipliyi, Jüt ipliyi və ya sair toxuculuq liflərinin ipliyi; sair toxuculuq bitki liflərinin ipliyi; kağız ipliyi,Toxuculuq ipliyi və ya süni liflərdən və ya ştapel liflərindən saplar, Pərakəndə satış üçün əyrilmiş və ya əyrilməmiş süni liflərdən sarınmış iplik, Tikiş sapından başqa tərkibində 85% -dən çox sintetik ştapel lifləri olan iplik, Tikiş sapından başqa tərkibində 85% -dən az sintetik ştapel lifləri olan iplik, Pərakəndə satış üçün nəzərdə tutulmamış süni ştapel liflərindən olan iplik, Süni və sintetik filament saplardan və liflərdən olan tikiş sapları və iplik, Didilmiş tullantılar; təbii toxuculuq liflərinin hazırlanması; toxuculuq ipliyi və saplarının istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları, Yunun və ya heyvanların nazik və ya qalın tüklərinin didilmiş tullantıları, Didilmiş tullantılar və sair pambıq tullantıları, Təbii toxuculuq ipliyinin hazırlanması

Məhsulların sertifikatlaşdırılması - Uyğunluq sertifikatı

certus