E-mail: info@certus.az

Ünvan

AZ1029, Bakı, Ə.Qayıbov 1222/22

Sair əsas üzvi kimyəvi maddələr

Sair əsas üzvi kimyəvi maddələr

Bu kateqoriya üzrə "CERTUS" MMC tərəfindən aşağıdakı məhsullar sertifikatlaşdırılır :

Karbohidrogenlər və onların törəmələri, Asiklik karbohidrogenlər, Doymuş asiklik karbohidrogenlər, Etilen, Propilen, Butilen, Butadion-1,3 və izopren, Sair doymamış karbohidrogenlər, Siklik karbohidrogenlər, Sikloheksan; siklanlar, siklenlər və sikloterpenlər, Benzol və toluol, Ksilollar, Stirol, Etilbenzol, Kumol, Naftalin, antrasen, Sair asiklik karbohidrogenlər, Asiklik karbohidrogenlərin xlorlu törəmələri, Kükürdlü karbohidrogen törəmələri və nitritli, həm halogen, həm də qeyri-halogenli birləşmələr, Sair karbohidrogen törəmələri, Spirtlər, fenollar, fenolospirtlər və onların halogenli, tio- , nitro- və nitritli törəmələri, yağlı sənaye spirtləri, Yağlı sənaye spirtləri, Biratomlu spirtlər, Qlikollar (diollar: ikiatomlu spirtlər), çoxatomlu spirtlər, siklik spirtlər və onların, Fenollar, fenolospirtlər və fenol törəmələri, Çoxkarbonlu yağlı sənaye turşuları; karbon turşuları və onların törəmələri, Çoxkarbonlu yağlı sənaye turşuları və onların törəmələri, Doymuş asiklik çoxkarbonlu turşular və onların törəmələri, Doymuş monokarbonlu, siklan, siklen və ya sikloterpen asiklik çoxkarbon turşuları və onların törəmələri, Akril turşusu və onun duzları, sair monokarbon turşuları, Akril turşusunun mürəkkəb efirləri, Metakril turşusu və onun duzları, Metakril turşusunun mürəkkəb efirləri, Olein, linol və linolen turşuları, onların duzları və mürəkkəb efirləri, Aromatik monokarbon turşuları və s., Tərkibində oksigen olan əlavə funksional qruplarla aromatik yarımkarbon və karbon turşuları; salisil turşusundan və onun duzlarından başqa, onların törəmələri, Tərkibində azot olan funksional qruplarla birlikdə üzvi birləşmələr, Ammonium funksional qrupları ilə birləşmələr, Lizin və qlütamin turşularından başqa, tərkibində oksigen olan funksional qrupları da özünə daxil edən ammonium birləşmələri, Ureinlər: tərkibində funksional karboksimid qrupları olan birləşmələr; tərkibində funksional nitril qrupları olan birləşmələr; onların törəmələri, Tərkibində azot olan sair funksional qruplarla birləşmələr, Kükürdlü üzvi birləşmələr və sair üzvi və qeyriüzvi birləşmələr; digər qruplara daxil edilməyən geterosiklik birləşmələr, Kükürdlü üzvi birləşmələr və sair üzvi və qeyriüzvi birləşmələr, Digər qruplara daxil edilməyən geterosiklik birləşmələr, Tərkibində fosfor olan turşuların mürəkkəb efirləri və sair qeyri-üzvi turşuların mürəkkəb efirləri; onların törəmələri, Sadə efirlər, üzvi peroksidlər, epoksidlər, asetallar və yarımasetallar; sair üzvi birləşmələr, Aldehid funksiyalı birləşmələr, Keton və xinoin funksiyalı birləşmələr, Sadə efirlər, üzvi peroksidlər, epoksidlər, asetallar və yarımasetallar və onların törəmələri, Digər qruplara daxil edilməyən fermentlər və sair üzvi birləşmələr, Müxtəlif əsas üzvi kimyəvi məhsullar, Bitki məhsullarının və ya qatranların törəmələri, Yanmış sümük, Təmizlənmiş və təmizlənməmiş tallo yağı, Skipidar və sair, Qətran turşuları; kanifol spirti və yağı, Ağac qətranı, ondan hazırlanan yağlar, ağac kreozotu və sair, Ağac kömürü, Daş kömür qatranının yüksəktemperaturlu distilləsindən alınan yağlar və sair məhsullar; Tərkibində 80%-dən çox spirt olan denaturatlaşdırılmamış etil spirit, Etil spirti və denuratlaşdırılmış sair spirtlər, Söyüd yağından başqa, sellüloz istehsalından alınan qələvi, Söyüd yağından başqa, sellüloz istehsalından alınan qələvi qalıqları qalıqları

Məhsulların sertifikatlaşdırılması - Uyğunluq sertifikatı

certus