E-mail: info@certus.az

Ünvan

AZ1029, Bakı, Ə.Qayıbov 1222/22

Sair elektrik avadanlıqları

Sair elektrik avadanlıqları

Bu kateqoriya üzrə "CERTUS" MMC tərəfindən aşağıdakı məhsullar sertifikatlaşdırılır :

Sair elektrik avadanlıqları və onların hissələri, Xüsusi təyinatlı elektrik maşın və aparatları, Elektrik izolyatorları; elektrik maşınları və ya elektrik avadanlığı üçün izolyasiya armaturası; elektrik izolyasiyalı borucuqlar, Kömür elektrodları və qrafitdən yaxud karbonun sair növlərindən hazırlanaraq elektrotexnikada istifadə edilən sair məmulatlar, Maye kristalılarla indikator lövhələri və ya işıqlandırıcı diodlar; elektrik səs və ya vizual siqnalvermə aparatları, Lehimləmə üçün elektrik maşınları və aparatları, onların hissələri, Lehimləmə üçün elektrik maşınları və aparatları; metal və ya tozşəkilli metal karbidlərinin çilənməsi üçün elektrik maşınları və aparatları, Elektrik qaynaq və ya lehim maşınlarının vəaparatlarının hissələri; metal və ya tozşəkilli metal karbidlərinin çilənməsi üçün elektrik maşınları və aparatlarının hissələri, sair elektrik cihazlarının hissələri, Digər qruplara daxil edilməyən sair elektrik cihazları, Elektrik kondensatorları, 0,5 kvardan az olmayan reaktiv güc üçün nəzərdə tutulmuş tezliyi 50/60 Qs olan elektrik dövrələri üçün sabit həcmli kondensatorlar, Sair sabit həcmli elektrik kondensatorları, Dəyişən və ya tənzimlənən (uyğunlaşdırılan) həcmli elektrik kondensatorları, Qızdırıcı rezistorlardan başqa, rezistorlar, Qızdırıcı rezistorlardan başqa, rezistorlar, Avtomobillərdə, daxili su yollarında, tramvay yollarınıda dəmir yollarında və aerodromlarda nəqliyyat axının idarə edilməsi üçün elektrik siqnalvermə avadanlıqları, Avtomobillərdə, daxili su yollarında, tramvay yollarınıda dəmir yollarında və aerodromlarda nəqliyyat axının idarə edilməsi üçün elektrik siqnalvermə avadanlıqları, Elektrik kondensatorlarının, rezistorlarının, reostatlarının və potensiometrlərinin hissələri, Elektrik kondensatorlarının hissələri, Elektrik rezistorlarının, reostatlarının və potensiometrlərinin hissələri; metal və ya tozşəkilli metal karbidlərinin çilənməsi

Məhsulların sertifikatlaşdırılması - Uyğunluq sertifikatı

certus