E-mail: info@certus.az

Ünvan

AZ1029, Bakı, Ə.Qayıbov 1222/22

Ölçmə, yoxlama və naviqasiya aparatları

Ölçmə, yoxlama və naviqasiya aparatları

Bu kateqoriya üzrə "CERTUS" MMC tərəfindən aşağıdakı məhsullar sertifikatlaşdırılır :

Naviqasiya, meteorologiya, geofizika və oxşar tipli cihaz və alətlər, İstiqaməti müəyyənləşdirmək üçün kompaslar; sair naviqasiya cihazları və alətləri, Məsafəölçənlər, teodelitlər və taxometrlər; sair geodeziya, hidroqrafiya, okeanoqrafiya, hidrologiya, meteorologiyaalətləri və cihazları, Radiolokasiya aparatları, radionaviqasiya apalatları və məsafədən idarəetmə radio aparatları, Radiolokasiya aparatları, radionaviqasiya apalatları və məsafədən idarəetmə radio aparatları, Dəqiq tərəzilər; çertyoj, hesablama cihazları, uzunluq ölçmək üçün cihazlar və s., Həssaslığı 5 sq və daha çox olan tərəzilər, Çertyoj stolları və maşınları, cizgi çəkmə, nişanlama və ya riyazi hesablamalar aparmaq üçün sair alətlər, Xətti ölçüləri ölçmək üçün əl ilə işlədilən cihazlar, Elektrik kəmiyyətlərini və ionlaşdırıcı şüalanmanı ölçmək üçün cihazlar, İonlaşdırıcı şüalanmanı ölçmək və ya aşkara çıxarmaq üçün cihazlar, Katod-şüa ossilloskopları və katod-şüa ossilloqrafları, Elektrik kəmiyyətlərini ölçmək üçün yazma qurqusu olmayan cihazlar, Məsafədən rabitənin parametrlərini ölçmək üçün cihaz və aparatlar, Elektrik kəmiyyətlərini ölçmək və ya yoxlamaq üçün digər qruplara daxil edilməyən cihaz və aparatlar, Sair fiziki kəmiyyətləri yoxlamaq üçün cihazlar, Areometrlər, termometrlər, pirometrlər, barometrlər .giqrometrlər və psixrometrlər, Maye və qazların məsrəfini, səviyyəsini, təzyiqini və ya sair dəyişən xüsusiyyətlərini ölçmək və ya yoxlamaq üçün cihazlar, Fiziki və ya kimyəvi təhlil üçün digər qruplara daxil edilməyən cihaz və aparatlar, Ölçmə, yoxlama və sınama üçün sair cihaz və alətlər, Optik mikroskoplardan başqa, mikroskoplar və difraksiya aparatları, Materialların mexaniki xüsusiyyətlərini sınamaq üçün maşın və cihazlar, Qaz, maye və ya elektrik enerjisinin istehsalını və ya istehlakını ölçmək üçün sayğaclar, Dövrələrin və məhsulun sayını ölçmək üçün sayğaclatr, taksometrlər; spidometrlər və taxometrlər; stroboskoplar, Avtomatik tənzimləmə və ya yoxlama cihaz və aparatları pnevmatik və hidravlik cihaz və aparatları, Ölçmə və ya yoxlama üçün digər qruplara daxil edilməyən cihaz, alət və maşınlar, Termostatlar, manostatlar və tənzimləmə və ya nəzarət üçün cihaz və alətlər, Ölçmə, yoxlama, sınama və naviqasiya üçün cihaz və alətlərin hissələri, Radiolakasiya aparatları, radionaviqasiya aparatları və məsafədən idarəetmə aparatlarının hissələri, daxil edilən məmulatların hissələri və ləvazimatı; mikrotomlar; digər qruplara daxil edilməyən hissələr, Mikroskopların və difraksiya aparatlarının hissələri və ləvazimatları

Məhsulların sertifikatlaşdırılması - Uyğunluq sertifikatı

certus