E-mail: info@certus.az

Ünvan

AZ1029, Bakı, Ə.Qayıbov 1222/22

Digər qruplara daxil edilməyən sair sənaye məmulatları

Digər qruplara daxil edilməyən sair sənaye məmulatları

Bu kateqoriya üzrə "CERTUS" MMC tərəfindən aşağıdakı məhsullar sertifikatlaşdırılır :

Karandaşlar, lövhələr, tarix, möhür və ya nömrə qoymaq üçün ştamplar; yazı maşınları üçün lentlər, ştempel yastıqçaları, Yağış və gündən qoruyucu çətirlər və sair qoruyucu məmulatlar, Diyircəkli qələmlər; ucluğu fetrdən və sair məsaməli materialdan olan qələmlər və markerlər; siyirmə, vintli və sürüşən karandaşlar, Tuş üçün çertyoj qələmləri, avtomat qələmlər, stiloqraflar və sair qələmlər, Yazı ləvazimatı dəstləri, qələm və karandaşlar üçün tutqaclar və oxşar tutqaclar; onların hissələri, Karandaşlar, rəngli karandaşlar, karandaşlar üçün qrifellər, pastel karandaşları, rəsm çəkmək üçün kömür karandaşları, yazı və rəsm üçün təbaşirlər, dərzilər üçün təbaşirlər, Qrifel lövhələri; tarix qoymaq, möhürləmək və ya nömrələmək üçün ştempellər və s.; yazı makinaları üçün lentlər və ya oxşar lentlər; ştempel yastıqcıqları, Çətirlər, əl ağacları, düymələr, basmadüymələr, bəndləmələr və onların hissələri, Yağış və gündənqoruyucu çətirlər, əl ağacları, əl ağacı, stullar, at çapmaq üçün qamçılar, şallaqlar və s., Yağış və gündənqoruyucu çətirlər, əl ağacları, əl ağacı- şallaqlar,qamçılar, şallaqlar və s üçün hissələr, bəzəklər və ləvazimatlar, Basmadüymələr, bəndləmələr, zaponkalar və onların hissələri; düymələr; bəndləmə-molniyalar, Düymələr üçün formalar və düymələrin sair hissələri; düymələr üçün pəstahlar; bəndləməmoniyaların hissələri, İnsan və ya heyvanların tükündən məmulatlar; toxuculuq materiallarından oxşar məmulatlar, İnsan və ya heyvanların tükündən məmulatlar; toxuculuq materiallarından oxşar məmulatlar, İnsan və heyvanların tükündən məmulatlar, Toxuculuq materiallarından oxşar məmulatlar, Linoleum, Alışqanlar, tütün çəkmək üçün çubuqlar və onların hissələri; alışan materiallardan məmulatlar; kibritlər; maye və ya mayeləşdirilmiş qaz yanacağı, Siqaret üçün alışqanlar və sair alışqanlar; tütün çəkmək üçün çubuqlar, siqar və ya siqaretlər üçün müştüklər və onların hissələri, Alışqanların hissələri; pirofor ərintiləri; alışan materiallardan məmulatlar; tütün çəkmək üçün çubuqların istehsalı üçün pəstahlar, Alışqanların hissələri; pirofor ərintiləri, materiallardan məmulatlar, Kibritlər, Tütün çəkmək üçün çubuqların istehsalı üçün pəstahlar, Digər qruplara daxil edilməyən sair məmulatlar, Bayramlar, karnavallar və sair əyləncələr, o cümlədən fokus və zarafatlar üçün məmulatlar, Daraqlar, saç üçün şanalar və s.; saç üçün sancaqlar; saç burmaq üçün qısqaclar; aromatik pulvezatorlar və onların taxma ləvazimatı, kosmetika çəkmək üçün pudrayastıqları və tamponlar, Nümayişetdirmə məqsədləri üçün istifadə edilən cihazlar, aparatlar və modellər,  Şamlar, fitillər və s., Süni güllər, yarpaqlar, meyvələr və onların hissələri, Digər qruplara daxil edilməyən sair müxtəlif məmulatlar

Məhsulların sertifikatlaşdırılması - Uyğunluq sertifikatı

certus