E-mail: info@certus.az

Ünvan

AZ1029, Bakı, Ə.Qayıbov 1222/22

Digər qruplara daxil edilməyən ümumi təyinatlı sair avadanlıqlar

Digər qruplara daxil edilməyən ümumi təyinatlı sair avadanlıqlar

Bu kateqoriya üzrə "CERTUS" MMC tərəfindən aşağıdakı məhsullar sertifikatlaşdırılır :

Qaz generatorları, distilə, süzmə və ya təmizləmə üçün aparatlar, Generator və ya su qazı almaq üçün generatorlar; asetilen qaz generatorları və s.; distilə və təmizləmə üçün qurğular, Mayelərin süzülməsi və ya təmizlənməsi üçün avadanlıqlar, Yağ süzgəcləri, benzin süzgəcləri və daxiliyanma mühərrikləri üçün çıxış hava süzgəcləri, Butulkaların yuyulması, qablaşdırılması və çəkilməsi üçün avadanlıq; tozlandırıcı qurğular; təbəqə metaldan aralıqlar, Butulkaların və sair tutumların yuyulması, doldurulması, qablaşdırılması və ya kağıza bükülməsi üçün avadanlıqlar, Odsöndürənlər, tozlandırıcı qurğular, buxarşırnaqlı və ya qumşırnaqlı maşınlar və oxşar mexaniki qurğular, kənd təsərrüfatında istifadə edilən qurğulardan başqa, Təbəqə metaldan aralıqlar; mexaniki möhürləmə, Sənaye, məişət və sair ölçmə və nəzarət cihazları,  Sənayedə istifadə etmək üçün ölçmə cihazları; konteynerlərdə malların fasiləsiz çəkilməsi üçün tərəzilər; daim eyni kütləni tənzimləmək üçün tərəzilər və müəyyən kütlənin çəkisini atmaq üçün tərəzilər, Çəkmək üçün məişət avadanlığı və tərəziləri, Sair çəki və nəzarət avadanlıqları, Sentrifuqlar, kalandrlar və ticarət avtomatları, Digər qruplara daxil edilməyən sentrifuqlar, Metal və ya şüşə üçün vallı (diyircəkli) maşınlardan başqa kalandrlar və ya sair vallı (diyircəkli) maşınlar, Ticarət avtomatları, Sənaye qabyuyan maşınları, Sənaye qabyuyan maşınları, İstilik dərəcəsinin dəyişdirilməsi proseslərindən istifadə edilməklə materialların emalı üçün digər qruplara daxil edilməyən avadanlıqlar, İstilik dərəcəsinin dəyişdirilməsi proseslərindən istifadə edilməklə materialların emalı üçün digər qruplara daxil edilməyən avadanlıqlar, Lehimləmə üçün qeyri-elektrik maşın və aparatları və onların hissələri; səthi möhkəmlətmək üçün qazla idarə olunan maşınlar, Lehimləmə üçün qeyri-elektrik maşın və aparatları və onların hissələri; səthi möhkəmlətmək üçün qazla idarə olunan maşınlar, Digər qruplara daxil edilməyən ümumi təyinatlı sair maşınların hissələri, Qaz və ya su qazı generatorlarının hissələri, Sentrifuq hissələri; maye və ya qazların süzülməsi və ya təmizlənməsi üçün maşın və aparatların hissələri, Kalandrların və sair vallı (diyircəkli) maşınların hissələri; tozlandırıcı avadanlığın hissələri, çəki ölçmək üçün avadanlığın müxtəlif çəki hissələri, Digər qruplara daxil edilməyən, tərkibində elektrik birləşdiriciləri olmayan maşınların hissələri, Qabyuyan maşınları və tutumları təmizləmək, doldurmaq, qablaşdırmaq və ya tıxacla qapamaq üçün maşınların hissələri, Lehimləmə üçün qeyri-elektrik maşın və aparatların hissələri; səthi möhkəmlətmək üçün qazla idarə olunan maşınların hissələri

Məhsulların sertifikatlaşdırılması - Uyğunluq sertifikatı

certus