E-mail: info@certus.az

Ünvan

AZ1029, Bakı, Ə.Qayıbov 1222/22

Kənd təsərrüfatı və meşə təsərrüfatı üçün maşınlar

Kənd təsərrüfatı və meşə təsərrüfatı üçün maşınlar

Bu kateqoriya üzrə "CERTUS" MMC tərəfindən aşağıdakı məhsullar sertifikatlaşdırılır :

Kənardan idarə olunan traktorlar, Sair kənd təsərrüfatı traktorları, Gücü 37 kVt-dək olan traktorlar, Digər qruplara daxil edilməyən, gücü 37-59 kVt olan traktorlar, Digər qruplara daxil edilməyən, gücü 59 kVt-dan çox olan traktorlar, Torpağın hazırlanması və ya kultivasiyası üçün istifadə edilən kənd və meşə təsərrüfatları maşınları, Kotanlar, Malalar, torpaqyumşaldanlar, kultivatorlar, alaqtəmizləyənlər və toxalar, Toxumsəpənlər, kartof və şitil əkən maşınlar, Peyin və mineral gübrəsəpənlər, Sair kənd təsərrüfatı maşınları, Qazonlar, parklar və ya idman meydançaları üçün otbiçən maşınlar, Qazonlar, parklar və ya idman meydançaları üçün otçalan maşınlar, Məhsulyığan maşınlar, Digər qruplara daxil edilməyən traktorlr, Otyığan maşınlar, Ot və küləş üçün preslər, Kök və kökümeyvəliləri yığan maşınlar, Digər qruplara daxil edilməyən məhsulyığan maşınlar və taxıldöyənlər, Kənd təsərrüfatında və ya bağçılıqda istifadə edilən maye və ya tozları dağıtmaq və ya səpələmək üçün mexaniki qurğular, Kənd təsərrüfatında istifadə edilən özüyükləyən və ya özüboşaldan qoşqular və yarımqoşqular, Kənd təsərrüfatında istifadə edilən özüyükləyən və ya özüboşaldan qoşqular və yarımqoşqular, Kənd və meşə təsərrüfatı üçün sair maşınlar, Yumurtaların, meyvələrin və sair məhsulların təmizlənməsi, çeşidlənməsi və ya çıxdaş edilməsi üçün maşınlar, Süd sağan maşınlar, Mal-qara üçün yem hazırlayan maşınlar, Quşçuluq üçün inkubatorlar və bruderlər, Quşçuluq üçün saxlama maşınları, Digər qruplara daxil edilməyən kənd təsərrüfatı, bağçılıq, meşəçilik quşçuluq və ya arıçılıq üçün maşınlar, Kənd təsərrüfatı maşınlarının və qurğularının hissələri; kənd təsərrüfatı və meşəçilik üçün maşınların istehsalının bir hissəsi kimi submüqavilə əməliyyatları, Digər qruplara daxil edilməyən məhsulyığan və taxıldöyən maşınların hissələri, Torpağın hazırlanması və kultivasiyası üçün maşınların hissələri, Sair kənd təsərrüfatı maşınlarının hissələri, Digər qruplara daxil edilməyən südsağan maşınların hissələri

Məhsulların sertifikatlaşdırılması - Uyğunluq sertifikatı

certus